บันทึกโครงการ

บันทึกโครงการ

หน้าจอบันทึกข้อมูลโครงการ เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดโครงการ สามารถระบุ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการได้ สามารถกำหนดรหัสงานให้กับโครงการนั้นๆ ได้ โดยสามารถกำหนดระดับงานได้สูงสุด 20 ระดับ สามารถกำหนดพนักงานในโครงการ และกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานในแต่ละโครงการได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถสร้างโครงการได้โดยไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการดำเนินโครงการได้
 • สามารถเลือกสถานะโครงการได้ (ยังไม่เปิดโครงการ/เปิดโครงการ/ปิดโครงการ)
 • สามารถระบุพนักงานที่รับผิดชอบโครงการได้
 • สามารถระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นบุคคลภายนอกได้
 • สามารถระบุพนักงานที่ตรวจรับงานได้
 • สามารถระบุชื่อผู้ตรวจรับงานของโครงการที่เป็นบุคคลภายนอกได้
 • สามารถระบุพนักงานที่อนุมัติโครงการได้
 • สามารถระบุจำนวนพนักงานที่ต้องการในโครงการได้
 • สามารถเลือกงานในโครงการ โดยเลือกมาจากกลุ่มงานที่เตรียมไว้ได้
 • สามารถเลือกงานในโครงการ โดยเลือกจากรายการรหัสงานได้
 • สามารถจัดระดับงานในโครงการได้ โดยจัดระดับได้สูงสุด 20 ระดับ
 • สามารถเลือกพนักงานในโครงการได้
 • สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาของแต่ละโครงการได้
 • สามารถกำหนดรหัสรายได้สำหรับอัตราค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาของแต่ละโครงการได้
 • สามารถดูข้อมูลของเอกสารประวัติโครงการย้อนหลังได้
 • สามารถนำเอกสารข้อมูลโครงการของเดิมที่เคยสร้างไว้คัดลอกนำมาใช้ใหม่ได้ (Save As)
 2727
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์