News & Events

27 รายการ
ระบบ ESS Pro ระบบสนันสนุนการทำงานฝ่ายบุคคล ระบบลาออนไลน์ เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านผ่านมือถือได้ทันที และสามารถตรวจสอบการลงเวลา การทำงานได้แบบ Real-time พร้อมทั้ง สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น  ขอทำงานล่วงเวลา ขอลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที ให้พิจารณา อนุมัติ เอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล 
186 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบริหารงานบุคคลผ่านระบบ Cloud Computing ช่วยให้การทำงานฝ่ายบุคคลง่าย และรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ ระบบบันทึกเวลาเข้าและออกงานของพนักงานด้วยระบบ GPS และพนักงานสามารถจัดการคำขอต่างๆ ด้วยตนเองแบบครบวงจร (Employee Self Service)
385 ผู้เข้าชม
สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำซอฟท์แวร์บัญชีและเงินเดือนไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมฟรีได้ที่บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เรายินดีสนับสนุนสถาบันการศึกษาค่ะ
264 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดค่ะ
1483 ผู้เข้าชม
Oon IT Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน"
1439 ผู้เข้าชม
1106 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์