News & Events

26 รายการ
โปรแกรมบริหารงานบุคคลผ่านระบบ Cloud Computing ช่วยให้การทำงานฝ่ายบุคคลง่าย และรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ ระบบบันทึกเวลาเข้าและออกงานของพนักงานด้วยระบบ GPS และพนักงานสามารถจัดการคำขอต่างๆ ด้วยตนเองแบบครบวงจร (Employee Self Service)
339 ผู้เข้าชม
สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำซอฟท์แวร์บัญชีและเงินเดือนไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมฟรีได้ที่บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เรายินดีสนับสนุนสถาบันการศึกษาค่ะ
230 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดค่ะ
1453 ผู้เข้าชม
Oon IT Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน"
1422 ผู้เข้าชม
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ บริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง75)
1487 ผู้เข้าชม
801 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์