Human Capital Management (HCM)

Human Capital Management (HCM)

Strategy Management

การจัดการเชิงกลยุทธ์ จัดการแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร กำหนดกรอบหรือทิศทางการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดเป้าหมายได้ถึงระดับพนักงานทั้งรายหน่วยงาน และรายบุคคล

 • วางแผนกลยุทธ์องค์อย่างเป็นระบบ
 • กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 • กำหนดพันธกิจขององค์กรอ้างอิงวิสัยทัศน์
 • กำหนดเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน
 • ถ่ายทอดเป้าหมายได้ในระดับหน่วยงาน และพนักงาน

Performance Management

ประเมินพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั้งการประเมินเชิงปริมาณ (KPI) และการประเมินเชิงคุณภาพ (Competency) พัฒนาศักยภาพของพนักงานได้ตรงจุด ตามเป้าหมายขององค์กร รองรับการประเมินแบบ 360 องศา และคำนวณตัดเกรดให้อัตโนมัติ

 • กำหนดรอบการประเมินได้ไม่จำกัด
 • ประเมินผลงานของพนักงานตามเป้าหมายขององค์กร
 • รองรับการประเมินสมรรถนะของพนักงานแบบ 360 องศา
 • กำหนดลำดับขั้นเพื่อตรวจสอบ ปรับแก้ หรืออนุมัติผลการประเมินได้เป็นลำดับขั้น
 • วิเคราะห์คะแนน และตัดเกรดให้อัตโนมัติ

Career Management

ประเมินศักยภาพ ประเมินความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อวางเส้นทางการเติบโต แผนการสืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างแม่นยำ และวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อ Promote พนักงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ Talent ขององค์กรให้อัตโนมัติ แสดงศักยภาพของพนักงานในรูปแบบของ 9-Grid Box และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกราฟ

 • ประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์ภาวะความเป็นผู้นำ
 • ประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน
 • วางแผนพัฒนารายบุคคล และ Promote พนักงานอย่างเป็นระบบ
 • ติดตามผลการพัฒนารายบุคคลแบบ Real Time
 • วิเคราะห์ Talent ขององค์กรและแสดงผลในรูปแบบของ 9-Grid Box

E-Training

ระบบการจัดการอบรม และพัฒนาศักยภาพของงพนักงานแบบ Online สามารถจัดการอบรม หรือกิจกรรมสำหรับพัฒนาพนักงานตามแผนพัฒนารายบุคคล ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างตรงจุด ตรงตามเป้าหมาย และตรงตามสายอาชีพ จัดทำข้อสอบ Online เพื่อชี้วัดผลการฝึกอบรม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 • จัดการอบรมออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ
 • ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดอบรม
 • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
 • วางแผนการอบรมประจำปี
 • มีระบบ E-learning และการทำข้อสอบออนไลน์
 • วัดผลได้ชัดเจน ติดตามผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลพนักงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 • ออก Certificate ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ทันที

Compensation Management

ระบบบริหารผลตอบแทนพนักงาน สามารถจัดการผลตอบแทนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินศักยภาพ ผลการพัฒนาตนเอง สามารถจัดการโครงสร้างเงินเดือนตามตำแหน่งงาน จัดการผลตอบแทนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการ Promote การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน การจ่ายโบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ช่วยให้ตอบแทนพนักงานได้อย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้

 • จัดทำโครงสร้างเงินเดือนตามตำแหน่งงาน
 • ตอบแทนพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • บริหารผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรมตามผลงานจริง
 376
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์