Overview

โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR

เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Payroll Software ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญ สำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มาซึ่ง การจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย การใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป และโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถใช้ระบบการทำงาน ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถคือ Key Success Factor ที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้นบทบาทการทำงานของ HR ในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กร HR จะต้องปรับหน่วยงานตนเองให้รับกับกลยุทธ์ขององค์กร ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

  • การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ ยังช่วยยกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร
  • การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)
  • การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development : HRD)
  • การเพิ่มผลงานของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE)

เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรต่างๆ โปรแกรมบริหารงานบุคคล จึงถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การลงทุนด้านซอฟแวร์ที่ต่ำกว่า" โปรแกรมบริหารงานบุคคล ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Technology ที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล เป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกพัฒนาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง

 

Organization

เป็นระบบแรกของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้จัดเก็บข้อมูลองค์กรและรองรับโครงสร้างได้หลากหลาย โดยผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างเองได้ อีกทั้งยังมีการแสดง Organization Chart ให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถกำหนด Job Description ของแต่ละตำแหน่งงาน หรือกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ขององค์กร เช่น อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหักกองทุนเงินทดแทน ฯลฯ เพื่อนำไปแสดงในเอกสารราชการต่าง ๆ
ดูเพิ่มเติม
Organization

Personnel

เป็นอีกระบบของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างอิสระง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น พนักงานที่ลาออกไป แล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบพนักงานครบสัญญาจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างงานใหม่โดยอ้างอิงจากสัญญาเดิม เป็นต้น
ดูเพิ่มเติม

Time Attendance

เป็นระบบของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่ง ใช้บริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานตลอดจนการประมวลผลเวลา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
ดูเพิ่มเติม

Payroll

เป็นระบบของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกส่วนหนึ่ง ใช้คำนวนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าแรง รวมถึงรายหักต่าง ๆ ของพนักงาน รองรับการคำนวณที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถกำหนดการจ่ายเงินได้มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ตามความต้องการของแต่ละองค์กร โดยระบบมีการคำนวณที่แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมของทางราชการได้อย่างครบถ้วน
ดูเพิ่มเติม

Approve Center

ระบบอนุมัติที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ E-mail ทั้งผู้ร้องขอและผู้อนุมัติจะทราบความเคลื่อนไหวของเอกสารตลอดเวลา ทำให้ลดขั้นตอนงานเอกสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองคืกรให้ดีขึ้น และยังรองรับการกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น สิทธิ์การมองเห็น สิทธิ์การอนุมัติ การอนุมัติแทนตามช่วงเวลา รวมถึงสิทธิ์การอนุมัติแบบลำดับขั้นตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร
ดูเพิ่มเติม

Recruitment

ระบบสรรหาบุคคลากรให้กับองค์กรที่มีขั้นตอนครบถ้วน เริ่มจากกระบวนการร้องขออัตรากำลังคน การสมัครงาน การนัดสอบ การทำข้อสอบ การสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลเพื่อเป็นพนักงานขององค์กร โดยทุกขั้นตอนสามารถกำหนดปฏิทินเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน E-mail ให้กับผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครงานได้รับทราบ ระบบนี้จะทำให้การบริหารงานบุคคลและการจัดสรรหาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดูเพิ่มเติม

Training

เป็นระบบจัดสรรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างหลักสูตรอบรมได้หลากหลาย รองรับทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร สามารถกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายการอบรมในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลเพื่อช่วยชี้วัดผลลัพธ์การฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถส่งรายงานผลการฝึกอบรมให้กับกรมแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดของราชการ
ดูเพิ่มเติม

Welfare

เป็นระบบจัดสรรสวัสดิการและการถือครองทรัพย์สินองค์กรของพนักงาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย เช่น เงินกู้ยืม ค่ารักษาพยาบาล กองทุน การศึกษาบุตร เงินทดแทน หรือทรัพย์สิน และยังสามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังง่ายต่อการจ่าย-ชำระผ่านระบบ Payroll
ดูเพิ่มเติม

Loan Management

เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถปรับแก้ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll
ดูเพิ่มเติม

Job Control

เป็นระบบสุดท้ายของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างโครงการ กำหนดงาน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึก Timesheet ให้ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ อีกทั้งยังกำหนดรูปแบบการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละโครงการได้ถึง 4 รูปแบบ พร้อมกับมีระบบประมวลผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบกับการลงเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ
ดูเพิ่มเติม

Management Information

เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลCost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เป็นต้น และสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง/วัน ในการทำงานกำหนดรูปแบบไตรมาส สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กร
ดูเพิ่มเติม

Dashboard

เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน หรือ กราฟต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณ หรือวางแผนต่างๆ ได้ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จายพนักงานประจำปีได้, ติดตามรายงานการใช้สวัสดิการมากที่สุด และ Cost ที่เกิดขึ้น, ออกรายงานวิเคราะห์จำนวนเงินที่พนักงานขอเบิก หรือ บริษัทจ่ายให้พนักงานไปเป็นรายปี, แสดงรายงานอัตรากำลังคนย้ายเข้า - ย้ายออก จากหน่วยงาน หรือ เข้างาน - ลาออก, เรียกดูรายงานวิเคราะห์ Cost ของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนก หรือ หน่วยงานในแต่ละปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไป และยังสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้
ดูเพิ่มเติม
 1329
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์