Loan Management ระบบสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน

Loan Management ระบบสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน

Loan Management ระบบจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน
เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่างๆ ได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถ Adjust ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวก้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll

คณสมบัติเด่นของ Loan Management ระบบสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน

  • สามารถกำหนดรูปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรูปแบบเงินกู้ได้
  • สามารถกำหนดวิธีการคำนวณดอกเบี้ยได้ 2 รูปแบบคือ แบบกำหนดเอง และแบบมีวิธีการคำนวณ
  • สามารถกำหนดวงเงินกู้ให้แต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถระบุวิธีการจ่าย - ชำระเงินกู้ได้ว่าจะรับแบบเต็มจำนวน, ตามงวด (ที่กำหนด), เป็น % ของเงินกู้ เป็นต้น
  • สามารถกำหนดระยะเวลากู้แบบปี เดือน ได้
  • สามารถรองรับการจ่าย - ชำระ แบบข้ามปีได้
  • สามารถระบุยอดเงินที่ชำระจริงได้ กรณีที่จ่ายชำระยอดมากกว่า หรือน้อยกว่ายอดชำระงวดนั้น ๆ
  • สามารถรองรับการจ่าย - ชำระ แบบเงินสด หรือแบบผ่านบัญชีเงินเดือนได้
  • สามารถประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน โดยเลือกเป็นรายเอกสาร หรือทั้งหมดได้
  • สามารถกำหนดวันที่เริ่มใช้ และยกเลิกเงินกู้ได้
 8033
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์