บันทึกชำระเงินกู้

บันทึกชำระเงินกู้

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับบันทึกชำระคืนเงินกู้ จากการที่ได้มีการบันทึกคำร้องเงินกู้ ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่ง สามารถรองรับการ ชำระ ทั้งการชำระผ่านธนาคารและการชำระแบบเงินสดได้ เพื่อรองรับกรณีที่บันทึกคำร้องเงินกู้กำหนดให้มีรูปแบบการชำระ “ผ่านธนาคาร”แต่บริษัทต้องการชำระเป็นเงินสด และ ยังสามารถทำการใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระได้เอง โดยระบบจะทำการตัดยอดเป็นค้างชำระ หรือ ชำระเกิน ไปยังงวดถัดไปให้อัตโนมัติ โดยสามารถทำเอกสารบันทึกชำระคืนได้หลายเอกสารในของพนักงานคนเดียวกัน

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกชำระเงินกู้ได้ทั้งรูปแบบการจ่ายผ่านระบบ Payroll และ เงินสด
 • สามารถบันทึกผู้รับชำระเงินกู้ได้
 • สามารถแสดงที่มาได้ ว่า เป็นรูปเงินสด หรือ ผ่านธนาคาร
 • สามารถบันทึกรับชำระเงินได้หลายเอกสารพร้อมกันของพนักงานแต่ละคน
 • สามารถแสดงประวัติการชำระเงินกู้ได้
 • สามารถแสดงยอดค้างชำระยกมาจากงวดก่อนได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าชำระเงินกู้น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระจริง
 • สามารถแสดงยอดชำระเกินยกมาจากงวดก่อนได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าชำระเงินกู้มากกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระจริง
 • สามารถแสดงยอดชำระทั้งหมดในงวดนั้นๆได้
 • สามารถระบุยอดชำระจริงในงวดนี้ได้ โดยสามารถระบุจำนวนเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินคงเหลือจ่ายทั้งหมด(Adjust ยอดชำระได้)
 • สามารถรองรับกรณีชำระเงินกู้แบบโปะเงินได้
 • สามารถแสดงยอดค้างชำระยกไปรวมงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดชำระจริงในงวดนี้น้อยกว่ายอดชำระรวมทั้งสิ้นของงวดปัจจุบัน
 • สามารถแสดงยอดค้างชำระเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดชำระจริงในงวดนี้มากกว่ายอดชำระรวมทั้งสิ้นของงวดปัจจุบัน
 • สามารถ ระบุค่าปรับได้ กรณีที่ชำระเกินวันที่ครบกำหนด
 • กรณี พนักงานพ้นสภาพความเป็นพนักงาน แล้ว ทำการ ปิดงวดการจ่ายเงินกู้ที่เหลือแล้ว ที่ บันทึกชำระเงินกู้ จะ ชำระเท่ากับ จำนวนเงินทั้งหมด ที่จ่ายเงินกู้ไป
 3182
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์