HR Pro

132 รายการ
กรณีที่ต้องการกำหนดช่วงเวลาการคิดโอที มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2881 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการให้พนักงานรายเดือนคำนวณโอที มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2862 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบงวดการจ่าย มีการคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองฯ หรือไม่ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2852 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบกำหนดภาษี มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2851 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะโอนย้ายข้อมูล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2849 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการประมวลผล ขาด สาย แบบรายบุคคล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2815 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดจำนวนวันทดลองงานให้กับพนักงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2779 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ลบ User การใช้งาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2745 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดข้อมูลนำส่งธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2726 ผู้เข้าชม
วิธีการ Add Company Profile มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2710 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์