HR Pro

132 รายการ
กรณีต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือค้างชำระเงินกู้ ในระบบ HR PROสามารถทำได้ดังนี้
2978 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบรหัสสมาชิกกองทุนสำรองของพนักงานระบบ HR PROมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2967 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการประมวลผลสิ้นปี มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2961 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดรูปแบบทศนิยมในโปรแกรม HR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2944 ผู้เข้าชม
กรณีที่เกิด Pop Up ในระบบ HR-PRO ดังรูป มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
2876 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนด กองทุน RMF และ LTF มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2860 ผู้เข้าชม
กรณีที่โปรแกรมแจ้งเตือน “ช่วงข้อมูลไม่ถูกต้อง” มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2793 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบใหม่ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2775 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดรหัสธนาคารในโปรแกรมHR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2762 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบกำหนดภาษี มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2731 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์