กองทุนเงินทดแทน (กท.26ก, กท.20ก และ กท.25ค)

กองทุนเงินทดแทน (กท.26ก, กท.20ก และ กท.25ค)


หากธุรกิจของคุณเริ่มมีการจ้างลูกจ้างแล้วก็จะมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมโดยนายจ้างจะจ่ายเงินประกันสังคมสมทบร่วมพร้อมกับที่หักออกจากรายได้ของพนักงานในทุกๆเดือนและยังมี "กองทุนเงินทดแทน" อีกกองทุนหนึ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนประจำปีให้ในช่วงทุกต้นปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถึงเวลาต้องส่งรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงแก่สำนักงานประกันสังคมแล้ว

ประเด็นสำคัญ

  • กองทุนเงินทดแทนเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างโดยจ่ายแบบเป็นรายปีเพียงฝ่ายเดียว 
  • ขั้นตอนคือสำนักงานประกันสังคมจะประเมินค่าจ้างหรือค่าจ้างรายวันแบบคร่าวๆในช่วงเดือนธันวาคมพร้อมส่งแบบ กท.26 ก. และแบบ กท.20 ก มาให้ 
  • นายจ้างชำระยอดตามที่ประกันสังคมประเมินมาลงในแบบ กท.26 ก. ก่อนสิ้นเดือน ม.ค.
  • นายจ้างรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงทั้งหมดของปีที่ผ่านมาลงแบบ กท.20 ก ก่อนสิ้นเดือน ก.พ.
  • เมื่อนำส่งแบบแล้ว นายจ้างจะได้รับแบบแจ้งประเมินกองทุนทดแทน กท.25 ค กรณีต้องจ่ายเงิน ทดแทนเพิ่มเติม ซึ่งต้องทำก่อนสิ้นเดือน มี.ค 
  • นายจ้างหรือพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องเงินเดือนของลูกจ้างสามารถดึงข้อมูลลูกจ้างจากระบบเงินเดือนของแต่ละบริษัทมาทำ กท.20 ก ได้


ที่มา : LINK
 104
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์