พบ ‘พนักงานติดโควิด-19’ HR ควรทำอย่างไร?

พบ ‘พนักงานติดโควิด-19’ HR ควรทำอย่างไร?





ท่ามกลางการตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ต่อวิกฤตไวรัสโควิด-19  นอกจากมาตรการควบคุมอื่นๆ หลายที่จึงเริ่มมีมาตรการการทำงานที่บ้าน #WorkFromHome กันแล้ว  แต่เหตุสุดวิสัยก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงควรมีแผนรับมือ ถ้าหากมีพนักงานในองค์กรป่วยจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้

 

ข้อควรปฏิบัติ หากพบว่าพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  1. แยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงานให้หยุดงาน เข้ารับการรักษาโดยด่วน หากแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากมีอาการไม่รุนแรง ควรให้ผู้ป่วยทำงานที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าตรวจไม่พบเชื้อ
  2. ประกาศชี้แจงมาตรการ องค์กรควรออกประกาศชี้แจงกรณีมีพนักงานติดเชื้อ เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆหรือผู้ที่มาติดต่อในช่วงเวลานั้น มีการเฝ้าระวังตนเอง ออกมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือประชุมผ่านระบบ video conference
  3. Big Cleaning ที่ทำงาน ปิดสถานที่ทำงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานหรือไปสัมผัส เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด
  4. เคยใกล้ชิด ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร (close contact) ควรเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
  5. ใช้มาตรการเข้มงวดเมื่อกลับมาเปิดทำการ เมื่อมีการเปิดทำการปกติ ให้จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ

 

ที่มา :  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 3256
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะนำรายได้ต่างๆ มาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่ารายได้เป็นรายได้ประเภทไหน สามารถหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้เท่าไหร่ มีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง
การอบรมพนักงาน เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความรู้ของพนักงานในองค์กร ให้มีศักยภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR จึงควรให้ความสำคัญในการวางแผนและดำเนินการอบรมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยการอบรมนี้อาจจะเป็นการฝึกฝนทักษะทั้งในทางเทคนิค การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา หรือแม้กระทั่งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อปรับตัว เรียนรู้ระบบการทำงานขององค์กร และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ให้สำเร็จลุล่วงกับเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
SMART คือหลักในการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมีแนวทางปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ทำให้เห็นทิศทางในการปฎิบัติที่เข้าใจได้ง่าย และนำไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำว่า SMART นั้นเกิดมาจากแนวคิดดังนี้ ตลอดจนมีวิธีการปฎิบัติเพื่อการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
ไหน ๆ แล้วได้ยินคำว่า KPI กันอยู่บ่อยครั้ง ในฐานะคนทำงานคงหลีกหนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้นอย่างแน่นอน เราลองมาดูไปพร้อม ๆ กันว่า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือ KPI ที่เราคุ้นเคยกันมานานนั้น จริง ๆ แล้วคืออะไรกันแน่ เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือต้องกังวลมากน้อยแค่ไหน ในเมื่อหลบไม่พ้นก็หาทางเผชิญหน้ากันแบบรู้จักฉันรู้จักเธอกันไปเลย
ก่อนที่เราจะลงลึกถึงความแตกต่างของสลิปเงินเดือนระหว่างพนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ มาทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ก่อน
Agile - Way of Work เป็นการทำงานในทีมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายสายงาน โดยเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนวิธีการทำงาน จากการกำหนดเป้าหมายระยะยาวแบบมุ่งไปครั้งเดียว เป็นแบบระยะสั้นๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์