Payroll

90 รายการ
กรณีที่มีการแก้ไขบันทึกการจ่ายของเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2934 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกวงเงินการจ่าย มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2853 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการปิดงวดการจ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากที่เมนูใด
2850 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกจ่ายให้ข้อมูลแสดงในงวดการจ่ายพิเศษที่ตั้งขึ้น มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2818 ผู้เข้าชม
กรณีที่ Generate Text file แล้วไม่มีข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารแสดง มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
2690 ผู้เข้าชม
กรณีที่ทำการแก้ไขเงินเดือนในเดือนก่อนหน้าแล้ว การประมวลผล ยอดภาษีออกมาผิดพลาด ควรทำอย่างไร
2652 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์