Payroll

90 รายการ
กรณีที่ต้องการบันทึกจ่ายแบบรายคน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2587 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการตรวจสอบการคำนวณภาษีแบบมีรายได้ประจำและรายได้ไม่ประจำ มีการคำนวณอย่างไร
2585 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดงวดการจ่ายพิเศษ นอกเหนือการจ่ายงวดปกติ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2578 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบการหักประกันสังคมของพนักงานทั้งปี มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2462 ผู้เข้าชม
กรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นงวดการจ่ายที่ไม่ใช้งานแล้ว มีขั้นตอนอย่างไร
2452 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกจ่ายแล้วข้อมูลแสดงไม่ถูกงวดการ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2442 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบการเลือกสาขาขององค์กรในการเรียก รายงาน กท.20ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี ทำงานอย่างไร
2436 ผู้เข้าชม
กรณีที่ภาษีลูกค้าไม่ออกสามารถทำการตรวจสอบที่ใดบ้าง
2433 ผู้เข้าชม
รูปแบบโลโก้ที่ทางสรรพากรใช้อยู่ในรายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีรูปแบบใด
2426 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการจัดเก็บนำส่งข้อมูล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “อยุธยาพันธบัตร” มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2397 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์