Payroll

90 รายการ
การคำนวณภาษีจากการประมวลผลแล้วภาษีของพนักงานบางท่านออกบางท่านไม่ออกแก้ไขอย่างไร
2389 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการแก้ไขค่าลดหย่อนให้ตรงกับที่กฎหมายกำหนด มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
2370 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการจัดเก็บนำส่งข้อมูล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยุธยามาสเตอร์ฟันด์” มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2361 ผู้เข้าชม
กรณีที่ Generate Text file แล้วไม่มีข้อมูลธนาคารแสดง มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
2332 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการลบรายการบันทึกจ่ายที่ไม่ใช้ ควรทำอย่างไร
2331 ผู้เข้าชม
รายงาน Pay Slip ออกไม่ตรงกันระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานต้องทำอย่างไร
2320 ผู้เข้าชม
ต้องการตรวจสอบให้ยอด Dr. และ Cr. เท่ากัน ในการ Post GL ขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2206 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดวงเงินการจ่าย แบบกลุ่ม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2196 ผู้เข้าชม
กรณีที่ไม่สามารถลบการประมวลรายได้ มีขั้นตอนอย่างไร
2167 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์