People Employment

People Employment

32 รายการ
ผู้บริหารมากมายว่าจ้าง พนักงานใหม่โดยพิจารณาแต่เรื่องทักษะการทำงานเป็นหลัก แต่แล้วก็ต้องเสียใจในภายหลัง การที่พนักงานจะมีประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยมได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างด้วย บุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยจำนวนมากได้แยกแยะมิติพื้นฐาน ที่ทำให้บุคลิกภาพของมนุษย์มีความแตกต่างกัน เอาไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้ค่ะ
2860 ผู้เข้าชม
ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ วิธีการ และการใช้เกณฑ์/มาตรฐานในการคัดเลือกเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา แนวโน้มถัดไปจะมีการนำขีดความสามารถ หรือ Competency มาใช้กันมากขึ้น
3106 ผู้เข้าชม
ข่าวโรงงานปิดกิจการแล้วมีภาพพนักงานออกมาประท้วงเรียกร้องค่าชดเชยยังคงมีมาให้เห็นอยู่เนือง ๆ ถึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาให้รู้สึกอยากค้นหาคำตอบว่า หากโรงงานหรือบริษัทจำเป็นต้องปิดกิจการ หรือเลิกจ้างพนักงานเพราะไม่อาจต้านทานพิษเศรษฐกิจไหว จะต้องทำอย่างไรจึงจะ win-win ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2282 ผู้เข้าชม
เมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตกลงกันในการจ้างงาน หรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม การเลิกจ้างก็อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนายจ้าง แต่อย่างไรก็ดี การปฏิบัติที่ผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงานอาจนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากมากมาย รวมทั้งการเกิดคดีความทางกฎหมายด้วย ดังนั้นจึงควรระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย ๆ ดังต่อไปนี้
2320 ผู้เข้าชม
คุณเคยประกาศรับสมัครงาน แต่ไม่ได้คนที่ตรงใจเสียทีหรือไม่ คุณต้องเสียเวลา สูญเงินทองไปมากมายเพียงใดกับกระบวนการรับสมัครงานที่ไม่ได้คนที่ใช่ กรุณาอ่านเนื้อหาด้านล่างนี้ มีแนวทางในกระบวนการคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมาฝาก เริ่มต้นกันเลยนะคะ
3085 ผู้เข้าชม
การให้ความสำคัญกับการพิจารณา Cover Letter ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการคัดเลือกผู้สมัครงานได้มากทีเดียว เพราะใน Cover Letter จะเป็นการสรุปคุณสมบัติ ทักษะ และบุคลิกลักษณะของผู้สมัคร รวมถึงการดึงเอาจุดเด่นที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานออกมานำเสนอ เพื่อเชิญชวนให้ HR เกิดความสนใจ อยากอ่าน Resume ของตน เพราะฉะนั้น การพิจารณา Cover Letter จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการคัดเลือกผู้สมัคร
2891 ผู้เข้าชม
ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง
2398 ผู้เข้าชม
ท่ามกลางผู้หางานจำนวนมาก HR จะทำอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมมาร่วมงาน ซึ่งคนที่เหมาะสมนี้ไม่เพียงแค่เราเลือกเขาเท่านั้น เขาต้องเลือกเราด้วยจึงจะได้ร่วมงานกัน หากบริษัทดูไม่เป็นมืออาชีพทำงานไม่เป็นระบบ ผู้สมัครงานก็อาจไม่เลือกบริษัทของคุณก็ได้ ดังนั้น HR จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครอย่างมืออาชีพด้วย
2965 ผู้เข้าชม
การจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ มาทำงานในตำแหน่งที่บริษัทกำลังเปิดรับอยู่ มีโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเวลาในการสอนงานมากนัก แต่ค่าจ้างอาจสูงเนื่องจากผู้สมัครงานย่อมมีอำนาจในการต่อรองเงินเดือนสูงตามประสบการณ์ ทั้งที่งานบางตำแหน่งอาจไม่จำเป็นต้องจ้างคนที่มีประสบการณ์ตรงเพราะสามารถเรียนรู้งานได้
4083 ผู้เข้าชม
ผู้สมัครงานที่มีเรซูเม่น่าสนใจ ทักษะความสามารถโดดเด่น ตอบคำถามสัมภาษณ์งานได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะร่วมงานกับคุณได้อย่างราบรื่น หากคุณไม่ได้พิจารณาในเรื่องความ เหมาะสมด้านวัฒนธรรมองค์กรมาตั้งแต่แรก คุณอาจพบภายหลังว่า บุคลิกลักษณะ สไตล์การทำงาน พฤติกรรม ความเชื่อ และทัศนคติของเขาไม่สอดคล้องกับค่านิยม และความคาดหวังขององค์กรของคุณ
3648 ผู้เข้าชม
จากแนวคิดของ David MaClelland ที่แสดงในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence เขาได้แสดงทัศนคติทางด้านลบต่อการวัดความถนัด (ความฉลาด และผลการเรียน) ในการทำนายความสำเร็จในการทำงานว่าแต่นักวิชาการทั่วไปเห็นด้วยกับเขาหรือไม่
3071 ผู้เข้าชม
การคัดเลือกพนักงานไม่ใช่เรื่อง ง่าย นายจ้างจะต้องพิจารณาบุคคลหลายคนกว่าจะได้มาซึ่งบุคคลหนึ่งคน นายจ้างเหล่านี้จะใช้ความสำเร็จของงานในอดีตของบุคคลต่างๆ เพื่อทำนายความสำเร็จของงานใน อนาคต แล้วคนที่ได้รับการคัดเลือกมาจะประสบความสำเร็จไหม มีเพียงเวลาเท่าใดที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ บุคคลที่ได้กลายมาเป็นนักขายมืออาชีพได้จะทำให้ยอดขายสำหรับกลุ่มโดยรวมทั้ง หมดเพิ่มขึ้นได้ ส่วนนักขายมือใหม่หัดขาย จะทำงานและส่งผลในทางตรงกันข้าม
5021 ผู้เข้าชม
การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำงานที่ดึงดูดใจอาจไม่เพียงพอ ที่จะทำให้คุณได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประวัติการทำงานที่ผู้สมัครส่งมายัง HR นั้นมักถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี แม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานผู้สมัครก็ได้ซักซ้อมการตอบคำถามที่มักถูกถามในการ สัมภาษณ์งานมาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้คุณได้ผู้สมัครที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพแล้ว ต้องวางแผนอย่างดีในทุกขั้นตอน
4818 ผู้เข้าชม
การปฐมนิเทศ (Orientation) ปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้พนักงานได้รู้จักกฎระเบียบการปฏิบัติตนตลอดจนหัวหน้างานใน องค์การที่พนักงานเหล่านี้ต้องเข้าปฏิบัติ
3130 ผู้เข้าชม
การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal) การประเมินผลพนักงาน คือระบบประเมินผลบุคคล อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องทางความก้าวหน้าของเขา จะส่งผลให้องค์การเจริญเติบโต
5042 ผู้เข้าชม
130 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์