• หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • กองทุนฌาปนกิจ เพื่อพนักงานและครอบครัวที่บริษัทควรใส่ใจ

กองทุนฌาปนกิจ เพื่อพนักงานและครอบครัวที่บริษัทควรใส่ใจ

 • หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • กองทุนฌาปนกิจ เพื่อพนักงานและครอบครัวที่บริษัทควรใส่ใจ

กองทุนฌาปนกิจ เพื่อพนักงานและครอบครัวที่บริษัทควรใส่ใจ


หนึ่งในหลาย ๆ สวัสดิการที่พนักงานบริษัท
 ควรได้รับ นอกเหนือไปจาก ค่าเบี้ยขยัน ค่าทำงานนอกเวลา ค่าทำงานนอกสถานที่ ค่าเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมพิวเตอร์ ยังควรที่จะรวมไปถึงเงิน กองทุนฌาปนกิจ พนักงานและครอบครัว เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต ที่จะช่วยเป็นแรงจูงใจในการสมัครเข้าทำงานในองค์กรนั่นเอง

กองทุนฌาปนกิจ คือ กองทุนช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต ต้องบอกว่าแต่ละองค์กร จะมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ รวมไปถึงจำนวนเงินช่วยเหลือ และรูปแบบของกองทุนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งขนาดขององค์กร รูปแบบของธุรกิจ รูปแบบของงาน หากเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงตามไปด้วย โดยหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะมีรูปแบบของ กองทุนฌาปนกิจ ในรูปแบบกองทุน หรือรูปแบบสหกรณ์ ขณะที่องค์กรขนาดเล็กอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินสนับสนุน ช่วยเหลือครอบครัว

เงินช่วยเหลือจากการเสียชีวิตของพนักงาน

โดยทั่วไปแล้ว เงินช่วยเหลือจากการเสียชีวิตของพนักงาน แต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือและจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไป แต่เบื้องต้น ประกอบไปด้วย

 • พวงหรีดเคารพศพ และค่าจัดการศพเบื้องต้น
 • การรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพ
 • เงินช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับการเสียชีวิตมาจากสาเหตุใด หากเป็นอุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัว ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือแตกต่างจากการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือ เสียชีวิตจากการทำงาน พนักงานควรตรวจสอบเงื่อนไขก่อนสมัครเข้าทำงาน ซึ่งเงินช่วยเหลือนี้จะถูกส่งต่อให้กับผู้รับผลประโยชน์ เช่น สามี ภรรยา บุตร หรือบิดามารดา นั่นเอง

เงินช่วยเหลือจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว

โดยที่บุคคลในครอบครัว จะหมายถึง บุตรที่ให้กำเนิดตามกฎหมาย ไม่นับรวมบุตรบุญธรรม คู่สมรสตามกฎหมาย และบิดามารดา ลักษณะของการช่วยเหลือที่จะได้รับ

 • ค่าจัดการศพเบื้องต้น
 • เงินช่วยเหลือ
 • การรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพ เป็นต้น

จะเห็นว่ากองทุนฌาปนกิจ เป็นสิ่งที่บริษัทควรให้ความสำคัญและรวมไว้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน จะทำเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ โดยการหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทสมทบส่วนหนึ่ง และจ่ายคืนเต็มจำนวนพร้อมเงินสมทบ เมื่อพนักงานลาออกหรือเสียชีวิต ทุกวันนี้โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้สมัครงานมองหางานที่ให้สวัสดิการครอบคลุม และตอบโจทย์ชีวิตมากที่สุด 

สามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่ คลิ๊ก!!ที่มา : LINK

 274
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "Face recognition" หรือ ระบบจดจำใบหน้า อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ในระบบ HR ในการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออกงานที่ออฟฟิศ เพื่อบันทึกประวัติการทำงานของพนักงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คำนวณเงินเดือน รวมไปถึงการประเมินต่างๆ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร เป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นเองฐานภาษีของภาษีนี้ รียกว่า เงินได้สุทธิ ซึ่งคำนวณได้จากการนำเงินได้พึงประเมินตลอดทั้งปี ภาษี (ปฏิทิน) ไปหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่กฎหมายให้หัก เมื่อได้จำนวนเงินได้สุทธิเท่าใดแล้ว จึงคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามอัตราและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ถ้ามีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีเงินได้สุทธิเหลือ ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายเป็นอย่างอื่นสำหรับวิธีการเสียภาชี โดยทั่วไปกฎหมายให้ผู้มีเงินได้ในปีภา (ปีปฏิทิน) ที่ถ่วงมาแล้ว มีหน้าที่ขึ้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมประเมินตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดจากปีที่มีเงินได้(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี) นอกจากผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นราชปีแล้ว บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องหักภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาด้วยลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพกำไรที่มีคุณภาพควรพิจารณาว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้
โปรแกรม Prosoft HRMI ของเรารองรับการทำงานแบบ "Multi Company" จัดการข้อมูลพร้อมกันได้หลายบริษัทบนระบบเดียว ไม่ว่าจะมีบริษัทกี่สาขา จำนวนพนักงานเยอะแค่ไหน จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ Prosoft HRMI จัดการได้ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อว่าหนึ่งในความฝันหรือเป้าหมายของคนทำงานประจำหรือคนทำงานออฟฟิศ คือการ เปิดบริษัท ของตัวเอง ยิ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และความรู้มาแล้วชั่วระยะเวลาหนึ่ง ย่อมอยากนำไปใช้กับสิ่งที่เป็นของตัวเอง ลงทุนลงแรงเอง แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเปิดบริษัท มีหลายเรื่องให้ต้องพิจารณาเลย 10 ข้อน่ารู้ก่อนตัดสินใจเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง มีอะไรบ้าง ไปหาคำตอบกัน
“ลาออก” เป็นหนึ่งสิ่งที่เชื่อได้ว่าต้องเคยเกิดขึ้นในชีวิตของคนแทบทุกคน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าอยากเปลี่ยนงาน หรือจะเกษียณก็ตาม นอกจากการวางแผนหางานใหม่ การทำเรื่องลาออกกับบริษัท จัดการเอกสารต่าง ๆ การวางแผนการเงินก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่หลายคนให้ความสำคัญ แต่อาจจะมีเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่หลายคนมองข้ามในช่วงลาออก นั่นก็คือการจัดการเงินที่อยู่ใน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
นับว่าเป็นบทลงโทษที่ยอดฮิตที่นายจ้างมักจะลงโทษลูกจ้างนอกเหนือไปจากการเลิกจ้าง คือ การหักเงินค่าจ้าง และ การพักงาน โดยจะขอทำการกล่าวถึง “การพักงาน” 
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์