Recruitment ระบบการคัดสรรพนักงาน

Recruitment ระบบการคัดสรรพนักงาน

Recruitment ระบบการคัดสรรพนักงาน

เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน, การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Recruitment ระบบการคัดสรรพนักงาน

  • สามารถเก็บข้อมูลผู้สมัครได้อย่างละเอียด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพนักงานหากพนักงานผ่านการสัมภาษณ์งาน
  • สามารถสร้างข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบผู้สมัครงาน/พนักงานได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบปรนัย, อัตนัยและรูปภาพ
  • สามารถกำหนดให้ Random ชุดข้อสอบได้
  • สามารถแสดงผลการสอบได้อย่างละเอียด
  • สามารถกำหนดให้ส่ง E-mail แจ้งผลแก่ผู้สอบ กรณีผลสอบไม่ผ่านระบบสามารถเลือกสำรองรายชื่อเพื่อเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องการพนักงานเร่งด่วนได้
 17951
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์