สร้างชุมชนนักปฏิบัติ เสริมศักยภาพองค์กร

สร้างชุมชนนักปฏิบัติ เสริมศักยภาพองค์กรคือ ชุมชนที่รวมเอากลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งกัน เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกันเพื่อสร้างขุมปัญญาในเรื่องนั้น ๆเพื่อให้คนในชุมชนนำไปทดลองใช้แล้วนำผลที่ได้กลับมายกระดับองค์ความรู้ภายใน กลุ่มให้พัฒนาสูงขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ลักษณะของชุมชมนักปฏิบัติประกอบด้วย  

1.Passion – เป็นชุมชนที่มีคนที่สนใจ หรือความปรารถนาที่จะเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันมารวมตัวกัน โดยสมาชิกต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิดความรู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางปัญญาของสมาชิกในกลุ่ม

2.Community - มีปฏิสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในด้านความรู้ รวมถึงการให้เกียรติ เคารพกัน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกลุ่ม

3. Practice มีการร่วมมือและกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคนในชุมชน อีกทั้งยังรวมถึงการอุทิศตัวหรือเสียสละให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนด้วยความเต็มใจ

ภายในชุมชนนักปฏิบัติ จะมีการร่วมแก้ปัญหาการทำงานในที่ประสบในแต่ละวัน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน เน้นการแสวงหาแนวทาง ที่เป็นเลิศจากกลุ่มอื่น แล้วนำมาสร้างแนวทางปฏิบัติของกลุ่มตัวเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และยกระดับความรู้ความคิดให้กับสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังเน้นการ ผสมผสานแนวคิดของสมาชิกที่มีมุมมองต่างกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับชุมชน โดยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของชุมชนบทความโดย : http://th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2584
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์