กระบวนการจัดทำระบบบริหารคนเก่ง

กระบวนการจัดทำระบบบริหารคนเก่งTalent Management System เป็นระบบการ บริหารจัดการคนเก่งหรือบุคลากรผู้มีความสามารถสูง ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านในการบริหารคนให้มีความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่จะสร้างผลงานและความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการคนเก่งนี้ยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับคนเก่งที่มีความสามารถสูง เพื่อให้มีความจงรักภักดีผูกพันกับองค์กร และช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพราะมีระบบช่วยเหลือให้เขาเก่งขึ้น ทำงานดีขึ้น เจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในสายอาชีพของเขา นั่นจะทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับขั้นตอนและกิจกรรมในโครงการจัดทำระบบบริหารคนเก่ง (Talent Management) มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูงขององค์กร โดยการกำหนดความหมาย นิยามคำจำกัดความของ talent ให้ชัดเจน รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และสมรรถนะ ของบุคลากรผู้มีความสามารถสูง  

2. ออกแบบและจัดหาเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และประเมินบุคลากรผู้มีความสามารถสูง เพื่อระบุได้ว่าใครจะเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงหรือ talent ในองค์กร  

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายในตำแหน่งที่ต้องการ จะประเมิน เช่น กลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

4. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ประเมิน (talent committee)

5. จัดอบรมคณะกรรมการเพื่อให้มีความเข้าใจกลยุทธ์การบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือในการประเมิน  

6. รวบรวมและเรียบเรียงผลการประเมินเพื่อจัดทำรายชื่อบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (talent pool)

7. ออกแบบและจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถสูงตามหลักสมรรถนะ (competency-based development)

8. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)

9. ออกแบบและวางระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลบุคลากรผู้มีความสามารถสูง โดยใช้ข้อมูลการสำรวจ employee engagement survey มาประกอบการพิจารณา  

10. วางแผนรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (talent retention)บทความโดย : humanrevod.wordpress.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 4830
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์