Organization

90 รายการ
กรณีที่ต้องการเรียก E-pay slip ในระบบ ESS แล้ว error มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
4752 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนด ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้อนุมติ สามารถกำหนดจากที่ไหน
3905 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ Generate Text file ของสำนักงานประกันสังคม (สปส .) มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3749 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนวันเกิดพนักงานล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3681 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มงานมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไร
3643 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานสิ้นปีโดยจ่ายเงินไม่รวมกับเงินเดือนมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3628 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดธนาคารให้พนักงานแต่ไม่สามารถทำการบันทึกได้ มีขั้นตอนอย่างไร
3619 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนสัญญาจ้างงานหมดอายุล่วงหน้า มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
3564 ผู้เข้าชม
ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา มีขั้นตอนอย่างไร
3535 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์