Organization

90 รายการ
กรณีที่ต้องการเรียก E-pay slip ในระบบ ESS แล้ว error มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
4379 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนด ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้อนุมติ สามารถกำหนดจากที่ไหน
3753 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนวันเกิดพนักงานล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3520 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดธนาคารให้พนักงานแต่ไม่สามารถทำการบันทึกได้ มีขั้นตอนอย่างไร
3508 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มงานมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไร
3501 ผู้เข้าชม
ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา มีขั้นตอนอย่างไร
3444 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ Generate Text file ของสำนักงานประกันสังคม (สปส .) มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3416 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานสิ้นปีโดยจ่ายเงินไม่รวมกับเงินเดือนมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3410 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนสัญญาจ้างงานหมดอายุล่วงหน้า มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
3343 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์