Other

90 รายการ
ต้องการเพิ่ม Users Name & Password ในการ login เข้าโปรแกรม ให้กับพนักงานสามารถไปเพิ่มที่เมนูใด
3466 ผู้เข้าชม
ติดตั้ง HRMI บน Window7 แล้วไม่สามารถ Log In เข้าใช้งานได้ต้องแก้ไขอย่างไร
3416 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการแก้ไข User & Password ที่เข้าใช้งานระบบมีวิธีการอย่างไร
3370 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) บน Windows Server 2008 มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไร
3328 ผู้เข้าชม
ต้องการให้โปรแกรมแสดงหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร
3307 ผู้เข้าชม
กรณีที่พนักงานลาออกในปลายเดือนจากนั้นไม่ต้องการให้พนักงานที่ลาออกสามารถ Login เข้าใช้งานได้มีขั้นตอนอย่างไร
3298 ผู้เข้าชม
ต้องการติดตั้ง HR-Pro มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไร
3171 ผู้เข้าชม
การปิดโปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนอย่างไร
3095 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดหน้า My Menu มีขั้นตอนอย่างไร
3088 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์