Other

91 รายการ
วิธีการตรวจสอบ Version โปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้
3966 ผู้เข้าชม
ติดตั้ง HRMI บน Window7 แล้วไม่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ต้องแก้ไขอย่างไร
3807 ผู้เข้าชม
ต้องการเพิ่ม Users Name & Password ในการ login เข้าโปรแกรม ให้กับพนักงานสามารถไปเพิ่มที่เมนูใด
3652 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) บน Windows Server 2008 มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไร
3593 ผู้เข้าชม
ติดตั้ง HRMI บน Window7 แล้วไม่สามารถ Log In เข้าใช้งานได้ต้องแก้ไขอย่างไร
3574 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการแก้ไข User & Password ที่เข้าใช้งานระบบมีวิธีการอย่างไร
3559 ผู้เข้าชม
กรณีที่พนักงานลาออกในปลายเดือนจากนั้นไม่ต้องการให้พนักงานที่ลาออกสามารถ Login เข้าใช้งานได้มีขั้นตอนอย่างไร
3469 ผู้เข้าชม
ต้องการให้โปรแกรมแสดงหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร
3467 ผู้เข้าชม
ต้องการติดตั้ง HR-Pro มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไร
3438 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการสร้าง Profile ใหม่ เพื่อเรียกดูข้อมูล database ย้อนหลัง มีขั้นตอนอย่างไร
3288 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์