Other

90 รายการ
กรณีที่เข้าโปรแกรมมาแล้ว Icon ด้านซ้ายมือยังเป็นภาษาไทยอยู่ ต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร
4004 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการประมวลผลเงินเดือนแล้ว จะขึ้นเกิด Error Attempted to divide by zero
3994 ผู้เข้าชม
ต้องการ Export รายงานออกมาเป็น Excel มีวิธีการ Export อย่างไร
3937 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการแจ้ง E-mail พนักงานที่ทำการขออนุมัติลาให้กับผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3816 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนด Permission ของระบบสามารถทำการกำหนดได้ที่ใดบ้าง
3815 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบ Version โปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้
3722 ผู้เข้าชม
ติดตั้ง HRMI บน Window7 แล้วไม่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ต้องแก้ไขอย่างไร
3602 ผู้เข้าชม
วิธีการติดตั้ง ESS มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไร
3589 ผู้เข้าชม
วิธีการ Shring เพื่อลด Database ให้โปรแกรมประมวลผลเร็วขึ้น มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3585 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์