Approve Center

24 รายการ
กรณีต้องการกำหนดให้ขออนุมัติทำงานล่วงเวลาเปลี่ยนจากจ่ายเงินพนักงานเป็นชดเชยจำนวนวันลาให้กับพนักงาน ในระบบมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2265 ผู้เข้าชม
กรณีที่เอกสารขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา มีสถานะเป็น อนุมัติ/ไม่อนุมติ user สามารถที่จะตรวจสอบการแก้ไข/ปรับปรุงเวลาที่หน้าจออนุมัติได้หรือไม่ อย่างไร
2156 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการเรียกดูรายละเอียดการอนุมัติลาของพนักงาน โดยกรองเฉพาะเอกสารที่ยังรออนุมัติเท่านั้น มีวิธีการอย่างไร
1409 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการกำหนดลาล่วงหน้าไว้ แต่หากพนักงานไม่ได้ลาล่วงหน้าจะมีวิธีการลาอย่างไร
1101 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์