Training

41 รายการ
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
4653 ผู้เข้าชม
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
4623 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม
4170 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการเรียกฟอร์มรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม มีวิธีการอย่างไร แล้วในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม แสดงชื่อวิทยากร และสถานที่อบรมด้วยหรือไม่
3571 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้ มีวิธีดังนี้
3556 ผู้เข้าชม
กรณีที่พนักงานมีการบันทึกขออนุมัติลงทะเบียน และ บันทึกอบรมเสร็จเรียนร้อยแล้ว และจะมีการบันทึกประเมิลผลอบรม แต่ไม่มีรายชื่อพนักงาน จะมีขั้นตอนในการเช็คอย่างไร
3397 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3351 ผู้เข้าชม
กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร
3309 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่จองห้องอบรมแล้ว ต้องการคืนห้องอบรม ต้องทำอย่างไร
3225 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่มีขั้นตอนดังนี้
3007 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์