Training

41 รายการ
กรณีที่ต้องการเพิ่มกลุ่มอบรมสามารถทำได้อย่างไร
2636 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกรับรายงานผลอบรมสามารถทำได้อย่างไร
2635 ผู้เข้าชม
กรณีบริษัทมีการอบรมภายใน และมีค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถกำหนด ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในอย่างไร
2629 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ บันทึกประเมินผลอบรมเป็นกลุ่ม สามารถทำได้อย่างไร
2590 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการประเมินผล ประเมินสถานที่สามารถทำได้อย่างไร
2512 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการประเมินผล ประเมินอื่น ๆ สามารถทำได้อย่างไร
2474 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกขออนุมัติอบรมภายใน กำหนดสถานที่เรียบร้อยแล้ว และจะกำหนดห้องอบรมใน Tab ตารางอบรม พอเลือกแล้วไม่มีห้องอบรมขึ้นมามีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2442 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบคะแนน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2424 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกจ่ายค่าลงทะเบียน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2420 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูผลสรุป ประเมิณผลอบรม สามารถทำได้อย่างไร
2334 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์