Training

41 รายการ
ต้องการกำหนดให้ User สามารถใช้งานได้ หลายสาขามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2894 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการประเมินผล ประเมินพนักงานสามารถทำได้อย่างไร
2859 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบร้อยละขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2840 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2821 ผู้เข้าชม
กรณีแล้ว เมื่อเลือกชื่อห้องอบรมโปรแกรมไม่แสดงรายชื่อห้องอบรมมีขั้นตอนดังนี้
2716 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการประเมินผล ประเมินแผนอบรมประจำปีสามารถทำได้อย่างไร
2686 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกหลักสูตรที่จำเป็น ขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2664 ผู้เข้าชม
ต้องการประมวลผลค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเงินเดือน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2648 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการประเมินผล ประเมินวิทยากรสามารถทำได้อย่างไร
2606 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกแผนอบรมประจำปีมีขั้นตอนอย่างไร
2593 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์