ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประจำเดือนธันวาคม 2563

ปรับรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Tisco 

            เนื่องจากเดิมไฟล์ที่ Generate ออกมาจะแสดงข้อมูลของพนักงานทุกคนที่มีการเปลี่ยนชื่อในงวดนั้นๆ กับกรณีที่พนักงานมีสถานะสมาชิกเป็น สมาชิกใหม่ ซึ่งใน HRMI8 Version 052.0 ได้มีการปรับให้ส่วนของการแสดงสมาชิกใหม่แสดงเฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิกใหม่ และวันที่เริ่มต้นสมาชิกมากกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มต้นงวดนั้นๆ เท่านั้น และมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง

ข้อมูลงวดเดือนพฤศจิกายน

 หน้าจอบันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง

ตัวอย่าง ข้อมูลพนักงานในหน้าขอบันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง ที่มีการเลือกนำส่งกองทุนสำรองของเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลพนักงาน

ประเภทการเป็นสมาชิก

วันที่เป็นสมาชิก

หมายเหตุ

Emp005 นายพนักงาน5 ทดสอบ

สมาชิกเก่า

01/01/2550

เปลี่ยนชื่อในเดือนพฤศจิกายนเป็น นายเปลี่ยนชื่อ5 ทดสอบ

Emp006 นายพนักงาน6 ทดสอบ

สมาชิกใหม่

01/01/2550

เปลี่ยนชื่อในเดือนพฤศจิกายนเป็น นายเปลี่ยนชื่อ6 ทดสอบ

Emp007 นายพนักงาน7 ทดสอบ

สมาชิกใหม่

01/10/2563

-

Emp008 นายพนักงาน8 ทดสอบ

สมาชิกใหม่

01/11/2563

-

Emp009 นายพนักงาน9 ทดสอบ

สมาชิกใหม่

15/11/2563

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ Generate File กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในงวดเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลที่แสดงใน Text File จะแสดงดังนี้

 • Part ที่ 1 และ Part ที่ 2 จะไม่แสดงพนักงานที่เป็นสมาชิกใหม่ และมีวันที่เริ่มเป็นสมาชิกกองทุนสำรองน้อยกว่าวันที่เริ่มต้นงวด จากตัวอย่างคือพนักงานรหัส Emp007


 • Part ที่ 3 ไม่มีการปรับข้อมูล แสดงในรูปแบบเดิม

 เพิ่มเติม ไฟล์กองทุนสำรองของ TISCO แผ่นที่ 2 มีการปรับรูปแบบตัวอย่าง และรูปแบบ Format ดังนี้

 • Part ที่ 1

แบบเดิม

แบบใหม่

  

 • Part ที่ 2

แบบเดิม

แบบใหม่ แบบใหม่มีการปรับจำนวน Digit ของข้อที่ 8 และมีเพิ่มการแสดงข้อมูลตั้งแต่ข้อที่ 11 - 13

 

 • Part ที่ 3

แบบเดิม

แบบใหม่

 

 
ปรับรายงานประกันสังคมเปรียบเทียบ 12 เดือน
ให้สามารถตรวจสอบประกันสังคมส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนได้

 1. HRMI8 > Payroll > ปรับรายงานประกันสังคมเปรียบเทียบ 12 เดือน ให้สามารถตรวจสอบประกันสังคมส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนได้

แบบเดิม

ไม่มีประเภทให้เลือก จึงไม่สามารถดูข้อมูลของนายจ้างได้ (รายงานแสดงเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน)

 

            แบบใหม่

            เพิ่มประเภทให้เลือกดูข้อมูลประกันประกันสังคมส่วนของนายจ้าง/ผู้ประกันตนได้

 

 

            ตัวอย่างการแสดงรายงาน

 1. เลือกดูข้อมูลของผู้ปะกันตน

 1. เลือกดูข้อมูลของนายจ้าง

                               

 1. เลือกดูข้อมูลของผู้ประกันตนและนายจ้าง

 

 

 

 

 

 
เพิ่มการแสดงข้อมูลแบบเรียงตามพนักงาน
โดยปรับหน้าจอให้รองรับการแสดงผลได้ 2 แบบ 1. Time Attendance > ข้อมูลการลงเวลาทำงาน : เพิ่มการแสดงข้อมูลแบบเรียงตามพนักงาน

 โดยปรับหน้าจอให้รองรับการแสดงผลได้ 2 แบบ คือ

 • เรียงตามพนักงาน : แสดงข้อมูลการลงเวลาที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลตามชื่อพนักงาน

และเรียงข้อมูลการลงเวลาจากวันที่จากน้อยไปมาก

 • เรียงตามวันที่ทำงาน : แสดงข้อมูลการลงเวลาที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลตามวันที่การลงเวลา

 และเรียงข้อมูลการลงเวลาจากรหัสพนักงานน้อยไปมากหน้าจอข้อมูลการลงเวลาทำงาน

 


 971
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์