HRMI8

Version 8.1.045.0.20200427

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการกำหนด "ประเภทการคำนวณ" สำหรับรายได้-รายหักประจำ
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: เพิ่มให้สามารถกรอกหมายเหตุของรายได้-รายหักแต่ละรายการได้
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับกรณีมีการลงเวลาทำงานล่วงหน้าจากเครื่องลงเวลา
 • ENHANCEMENT Create Template :: ปรับให้ชื่อเมนู ตาม Option ภาษาที่ใช้งาน
 • ENHANCEMENT กำหนดรหัสธนาคาร :: เพิ่มการแสดงชื่อหน้าจอสำหรับการแจ้งเตือน กรณีลบรหัสธนาคาร หรือรหัสสาขาธนาคาร ที่มีการนำไปใช้งานแล้ว
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: ปรับให้สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดคำนวณ OT เดือนละครั้ง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการกำหนด "ต้องแนบรูปเมื่อลงเวลาผ่าน Mobile" ได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เปลี่ยน Path Default สำหรับ Generate ไฟล์นำส่งไปที่ Windows Download
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับไฟล์ Save to Excel ให้แสดงคอลัมน์ให้ตรงกับรายงานในโปรแกรม
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับการแสดงอัตราเงินสมทบร้อยละ ให้แสดงข้อมูลในส่วนร้อยละการสมทบของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: เพิ่มการแสดงยอดสมทบส่วนของนายจ้างออกให้ ในไฟล์ Export Excel Data
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน หรือยกเลิกเอกสารก่อนหน้า ขณะกำลังบันทึกเอกสารใหม่
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงเวลาการทำงาน กรณีมีการลา และลงเวลาผิดพลาด กรณีใช้กะงานที่กำหนดวิธีคำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนแล้ว ไม่แสดง "จำนวน" กรณีเป็นค่าแรงรายชั่วโมง ที่ได้จากการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. แก้ไขปัญหาการจ่ายเงินคืนเมื่อลาให้พนักงานรายชั่วโมงไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาประเภทกำหนดการจ่ายเงินคืนเมื่อลา
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ แบบขั้นบันไดที่ตั้งค่าการคำนวณแบบนับสะสมไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานการเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูล วัน เวลาเข้า-ออกงาน ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และองค์กรกำหนดปีพุทธศักราช
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารทหารไทย รูปแบบ SAP แสดงเลขที่บัญชีบริษัทไม่ถูกต้อง
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกสิกร และธนาคารกรุงเทพ แสดงยอดเงินได้ของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานรหัสเดียวกันในเดือนเดียวกัน
  3. เพิ่มการแสดงข้อมูลพนักงานที่ลาออกก่อนวันที่เริ่มใช้โปรแกรม และไม่มีการประมวลผลรายได้ แต่มียอดยกมา ในการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภงด.1 ก ในปีภาษีดังกล่าว
 • FIXED รายงานการบันทึกจ่าย :: แก้ไขปัญหางวดการจ่ายแสดงรายการรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง กรณีเป็นรายได้-รายหักที่บันทึกการจ่ายสำหรับงวดพิเศษ
 • FIXED รายงานการจ่ายรายได้-รายหักไม่ประจำ :: ปรับให้ไม่แสดงรายได้ไม่ประจำ ประเภทค่าล่วงเวลา
 • FIXED รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้อง กรณีเลือกรวมรายได้ในงวดการจ่ายครั้งเดียวเนื่องจากออกจากงาน
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงยอดประกันสังคมยกมา และกองทุนยกมา กรณีพนักงานเริ่มงานในวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรม และกำหนดวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรมกลางปี
 • FIXED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้สามารถขอบันทึกลงเวลาทำงานของกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดได้

Version 8.1.044.0.20200330

 • ADDED กำหนดประเภทการลา :: เพิ่มเงื่อนไขการหักเงินเมื่อลาเกินจำนวนวันที่กำหนด
 • ADDED บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ :: เพิ่มให้สามารถระบุ CC E-Mail สำหรับการอนุมัติเอกสารในแต่ละลำดับขั้นได้
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: ปรับให้สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นงวด และวันที่สิ้นงวดเป็นวันที่เดียวกันได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถ Import Sheet ข้อมูลพนักงาน/ข้อมูลส่วนตัวพนักงาน/ข้อมูล Profile การทำงานพนักงาน แทนที่ข้อมูลเดิมแบบแยก Sheet ได้
  2. ปรับให้ Sheet ประวัติการศึกษา สามารถกรอกชื่อสถาบันมีเครื่องหมาย ' (Single Quote) ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: ปรับให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มแถบแสดงสถานะการทำงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบนำส่งธนาคารมิซูโฮะ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ENHANCEMENT แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบกท. 20 ก. :: ปรับการแสดงข้อมูลการนำส่ง ของพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ENHANCEMENT บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้สามารถดูรายละเอียดการประเมินผลของเอกสารทดลองงานได้ กรณีที่ผู้ประเมินกับผู้อนุมัติไม่ใช่ผู้ใช้เดียวกัน
 • FIXED HRMI Auto Import Time Service :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถดึงข้อมูลแบบ Text Files ได้ กรณีเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีลบรหัสรายได้ไม่ประจำที่นำไปใช้งานเป็นรายได้ค่าประกันสังคมที่นายจ้างออกให้แล้ว
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีมีการปรับวันที่ปีงบประมาณ โดยที่ยังไม่ได้เลือกใช้งานปีงบประมาณ
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้สามารถขอเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือน กรณีที่พนักงานอยู่ในสถานะเกษียณแต่ยังทำงานอยู่ได้
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาข้อมูลหน่วยงาน และ ตำแหน่งงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มในหน้าจอ Import
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีลงเวลาไม่ครบในวันที่มีกะงานลงเวลา 4 ครั้ง และมีกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวม
  2. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีที่วันก่อนหน้ามีรอบใหญ่ของกะงานทับซ้อนกับวันปัจจุบันซึ่งเป็นกะงานวันหยุด
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณหักเงินเมื่อลาคลอดไม่ถูกต้อง กรณีที่ 1 เดือนมีมากกว่า 30 วัน และลาเต็มเดือน
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้แสดงผลเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าลดหย่อนเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงร้อยละการหักเงินสมทบระหว่างปี
  2. แก้ไขปัญหาการยอดรวมภาษีที่พนักงานต้องจ่าย ในหน้าจอประมวลผลรายได้ และการคำนวณภาษี ยอดแสดงไม่เท่ากัน
 • FIXED รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: ปรับให้รองรับการแสดงยอดสะสม กรณีไม่มีการปิดสิ้นปี
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกรูปแบบ กรณีเลือกแสดงผลรวมงวดพิเศษที่มีวันที่จ่ายไม่ตรงกับงวดปกติ
 • FIXED รายงานสรุปเงินเดือนและค่างจ้าง (รายได้ - รายหัก) :: แก้ไขปัญหายอดรวมรายได้ของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานที่คำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้
 • FIXED รายงานเปรียบเทียบภาษี 12 เดือน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงพนักงานที่ลาออกก่อนเริ่มใช้โปรแกรม กรณีเริ่มใช้งานโปรแกรมกลางปี
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงรายได้ตามมาตรา 40(2) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายการ รายหักไม่ประจำ ที่หักก่อนคำนวณภาษี
 • FIXED บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถเลือกพนักงานที่สถานะเกษียณแต่ยังทำงานให้เป็นผู้อนุมัติลำดับขั้นที่ 2 ได้

Version 8.1.043.0.20200224

 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถระบุ เล่มที่ และเลขที่ ของรายงานได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2) :: เพิ่มให้สามารถระบุ เล่มที่ และเลขที่ ของรายงานได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.3) :: เพิ่มให้สามารถระบุ เล่มที่ และเลขที่ ของรายงานได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลกะงาน : Other Menu > กำหนดรายได้กะงาน :: เพิ่มปุ่มบวก (+) และ ปุ่มลบ (-) สำหรับเพิ่มลบข้อมูลในตารางเงื่อนไขพนักงานที่จะได้รับรายได้
 • ENHANCEMENT รายงานบันทึกลงเวลาทำงาน :: ปรับให้ไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาเป็น 00.00 กรณีไม่มีการลงเวลาทำงาน
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้ไม่แสดงยอดเงินเป็น 0.00 กรณีไม่ได้เลือกให้แสดงรายได้-รายหักนั้น
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรมดา :: ปรับรายละเอียดในรายงานตามแบบฟอร์ม ภงด.91 ปี 2562
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้วันที่มีกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวม แสดงเวลาที่ลงเวลาจริงในกะงานปกติของวันนั้นๆ
 • FIXED Change Password :: ป้องกันการแก้ไขรหัสผ่านของ User Login : admin
 • FIXED กำหนดลำดับขั้นการสัมภาษณ์ :: ปรับให้ลำดับขั้นการสัมภาษณ์ใช้งานได้เฉพาะสาขาที่บันทึกข้อมูลเท่านั้น
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: เพิ่มแจ้งเตือนกรณี กรอกวันที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหา Import วันที่ 29 ก.พ. ไม่ได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลากะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นกะงานล่วงเวลาแบบข้ามวัน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ได้รับรายได้อื่นๆ ที่กำหนดเงื่อนไขการมาทำงานก่อนเวลา กรณีมีการทำงานล่วงเวลาหลังเวลางาน
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้อัตราส่วนต่อชั่วโมงของรายได้ค่าล่วงเวลา นำรายได้ประจำที่ตั้งค่าให้รวมในฐานคำนวณค่าล่วงเวลามาคิดรวม โดยไม่ต้องกำหนดรายได้ค่าล่วงเวลานั้นกับกะงานล่วงเวลาก่อน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาไม่นำรายได้ประจำมาคำนวณรวมในรายได้ทั้งปี กรณีประมวลผลรายได้งวดการจ่ายพิเศษ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับไฟล์นำส่งธนาคารกรุงไทย ให้แสดงรายชื่อเฉพาะพนักงานที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย
  2. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งธนาคารกรุงไทย รูปแบบ KTB ERDT(130) แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดไม่ถูกต้อง กรณีนำส่งแบบรวมไฟล์
  3. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่ง ภงด.1 ,ภงด.1 ยื่นผ่าน Internet และภงด.1 ยื่นผ่านสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
  4. แก้ไขปัญหาไม่สามารถนำส่งธนาคารได้ กรณีใช้งานงวดพิเศษ ที่ปีของงวดพิเศษไม่ตรงกับปีงวดการจ่ายของพนักงาน
 • FIXED รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: ปรับรูปแบบการแสดงผลของรายงาน ให้แสดงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการรายได้ซ้ำ กรณีเลือกแสดงข้อมูลทั้งปี
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีเป็น "ไม่คิดภาษี"
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลพนักงานลาออกก่อนใช้งานโปรแรกม กรณีมียอดยกมาสำหรับการนำส่งภาษี
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงข้อมูลการนำส่งสำหรับสาขา
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาบันทึกเอกสารไม่ได้ กรณีกะงานประเภทวันก่อนหน้า-วันเดียวกัน และเวลาเข้างานคือ 00:00
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาก่อนเวลางานได้ กรณีกะงานวันดังกล่าวเริ่มต้นวันก่อนหน้า-วันเดียวกัน
 • FIXED รายงานรายละเอียดผู้สมัคร :: แก้ไขปัญหาแสดงปีจบการศึกษาไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดปีศักราช เป็น พ.ศ.

Version 8.1.042.0.20200127

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ import ข้อมูลรายได้-รายหักประจำ ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้กรอกข้อมูล ลักษณะงานที่อบรม/สัมมนา ได้ 200 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: ปรับให้จำค่าวันที่ล่าสุดที่ใช้งาน แทนการ Default วันที่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงาน ล.ย.01แบบแจ้งรายงานเพื่อการหักลดหย่อน :: ปรับการแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จาก 10 หลักเป็น 13 หลัก
 • ENHANCEMENT บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้สามารถระบุสถานะอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ย่อยในหน้า Info ของเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่มได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ฟอร์มใบสมัคร :: เพิ่มการแสดงข้อมูล Passport, Visa, Work Permit ของพนักงานชาวต่างชาติ
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดการลดหย่อน :: ปรับให้ข้อกำหนดลดหย่อนใช้งานร่วมกันทุกสาขา
 • FIXED บันทึกข้อมูลตำแหน่ง :: เพิ่มให้การแจ้งเตือนระบุหน้าจอที่ข้อมูลถูกนำไปใช้ เมื่อทำการลบข้อมูล
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน (For Print) :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED รายงานข้อมูลประสบการณ์ทำงานของพนักงาน :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมลบเอกสารบันทึกการจ่าย กรณีประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนในงวดที่มีการประมวลผลรายได้แล้ว
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาเมื่อทำการแก้ไขเอกสารเดิมแล้วสามารถกรอกข้อมูลเป็นค่าว่างได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหานำเงินเดือนมารวมในฐานการคำนวณภาษีสำหรับรายได้ตามมาตรา 40(1) กรณีประมวลผลรายได้ในงวดพิเศษ
 • FIXED บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา :: ป้องกันการแก้ไขผู้อนุมัติแทน กรณีผู้อนุมัติแทนได้ทำการอนุมัติเอกสารไปแล้ว

Version 8.1.041.0.20191230

 • ADDED Alert ::
  1. เพิ่มการแจ้งเตือนข่าวประชาสัมพันธ์
  2. เพิ่มการแจ้งเตือนจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มรหัสพนักงานที่ถูกแก้ไขในรายละเอียด Audit ของหน้าจอบันทึกรูปแบบตารางการทำงาน
 • ENHANCEMENT กำหนดรายได้ - รายหัก :: ปรับการแสดงรายได้ที่จ่ายชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน ให้แสดงประเภทเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2)
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : Tab > การฝึกอบรม :: ปรับการบันทึกช่วงการฝึกอบรมให้เป็น วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่ม Column สำหรับกรอกข้อมูลรายได้อื่นๆแบบขั้นบันไดยกมา
 • ENHANCEMENT บันทึกการลงโทษ :: เพิ่มการแจ้งเตือนสอบถามการอนุมัติเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน และ เอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน กรณีอนุมัติเอกสารบันทึกการลงโทษ
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ > ตรวจสอบการคำนวณรายได้-รายหัก :: เพิ่มการแสดงภาษีของเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2)
 • FIXED กำหนดรูปแบบอีเมล์ :: แก้ไขปัญหากรณีมีการส่งอีเมลอวยพรวันเกิดจาก Services แล้วไม่แสดงรูปภาพ
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้มีการแจ้งเตือน กรณีกรอกค่าลดหย่อนภาษีเป็นตัวอักษร หรือเป็นค่าติดลบ
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน For Print :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลอัตราค่าจ้าง
 • FIXED รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาเมื่อทำการ Export Excel แล้วไม่แสดงข้อมูลเลขผู้เสียภาษี
 • FIXED รายงานรายชื่อพนักงานที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาข้อมูลไม่เรียงตามเดือนที่พ้นสภาพ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการทำงานล่วงเวลาที่กำหนดรูดบัตรรวมในกะปกติ และมีการลงเวลามากกว่าปกติ
  2. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการทำงานล่วงเวลาระหว่างเวลางาน และกำหนดรูดบัตรรวมในกะปกติ
  3. แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนชั่วโมงการลาไม่ถูกต้อง กรณีที่มีการขอลาในวันที่ใช้กะงานแบบข้ามวัน
  4. แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาการทำงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขการทำงานล่วงเวลาให้ปัดเวลาเป็น 0 เมื่อทำงานไม่ถึงชั่วโมง
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมลบการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาออกไป กรณีกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาเป็น 0
 • FIXED บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาสามารถบันทึกการจ่ายให้กับพนักงานเกินวันที่มีผลพ้นสภาพของพนักงานได้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหานำส่งธนาคารกสิกรไทย ไม่แสดงทศนิยมตามรูปแบบ กรณีเป็นเลขจำนวนเต็ม
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงข้อมูลซ้ำ กรณีเป็นพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน
 • FIXED บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้เอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม สามารถเปิดดูใบรับรองแพทย์ได้
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอเอกสารทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มได้ กรณีขอทำงานล่วงเวลาหลังกะงานวันหยุดข้ามวัน
 • FIXED บันทึกใบสมัคร :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถกำหนดสถานะภาพการสมรส เป็นสถานะหย่าได้
 • FIXED บันทึกผลสัมภาษณ์ :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่ทำการ Post ข้อมูลการอบรมไปยังข้อมูลพนักงาน หลังจากอนุมัติเอกสาร

Version 8.1.040.0.20191125

 • ADDED รายงานสรุปจำนวนวันทำงานของพนักงานตามปฏิทิน :: เพิ่มรายงานสรุปจำนวนวันทำงานของพนักงานตามปฏิทิน
 • ADDED ประมวลผลรายได้ ::
  1. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "สินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ปี 2562"
  2. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าซ่อมบ้าน ปี 2562"
  3. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าซ่อมรถ ปี 2562"
  4. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าท่องเที่ยวเมืองหลัก ปี 2562"
  5. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าท่องเที่ยวเมืองรอง ปี 2562"
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่ม View พนักงานโอนย้ายสาขา และกรองพนักงานโอนย้ายสาขา ออกจาก View พนักงานที่ทำงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน > Confirm data :: ปรับให้ไม่แสดง User Login กรณีพนักงานมี User Login แล้ว
 • ENHANCEMENT Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน :: ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลที่มีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แยกไฟล์นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้
 • FIXED Home :: แก้ไขปัญหาตัวหนังสือแสดงไม่เรียบร้อย กรณีเลือกการแสดง Dashboard มากกว่า 3 รายการ
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet รายได้-รายหัก มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รองรับกรณี import แทนที่ข้อมูลเดิม โดยกรอกข้อมูลเฉพาะ Sheet ข้อมูลที่อยู่
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งงานและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ข้อมูลทั้งหมดได้ กรณีมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานคนเดียวกันมากกว่า 1 รายการ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูด กรณีกะงานปกติมีการขอเอกสารปรับปรุงแก้ไขเวลา
  2. แก้ไขปัญหาจับเวลาของกะงานที่คำนวณชั่วโมงพักเบรคแบบกำหนดเองไม่ถูกต้อง กรณีลงเวลาผิดพลาด
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันลาไม่ถูกต้อง กรณีมีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม
 • FIXED รายงานการเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการบันทึกการจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีมีการเลือกรายการบันทึกจ่ายเพิ่มเติม ก่อนทำการ Save as
 • FIXED บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาลดหย่อนเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ไม่ประจำที่กำหนดให้ไม่คำนวณประกันสังคม
  2. แก้ไขปัญหายอดภาษีสะสมในงวดการจ่ายปกติไม่ถูกต้อง กรณีมีงวดการจ่ายพิเศษที่กำหนดให้จ่ายมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
  3. แก้ไขปัญหาหักประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และกำหนดให้เริ่มหักประกันสังคมในครั้งที่ 2
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาปัดเศษนำส่งธนาคารไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานกำหนดให้จ่ายค่าจ้างหลายบัญชี
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: ปรับให้ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การอนุมัติได้ กรณีเอกสารอยู่ระหว่างลำดับขั้นการอนุมัติ
 • FIXED Import Time Sheet ::
  1. ปรับให้รองรับการกรอกวันที่ในรูปแบบ ค.ศ. และ พ.ศ.
  2. ปรับให้รองรับการ Import ไฟล์ Excel จาก Microsoft Office 365 Business

Version 8.1.039.0.20191030

 • ADDED กำหนดปฏิทินบริษัท :: เพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563
 • ADDED บันทึกข้อมูลองค์กร :: เพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไขของการลงเวลาผ่าน Mobile
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Confirm data :: เพิ่มให้สามารถกำหนด User login ที่ต้องการได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มเงินยกเว้น "ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านหลังแรกปี 2562)" และ ลดหย่อน "ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านหลังแรกปี 2558-2559)"
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว แบบ Excel
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มประเภทรายงาน "แบบแจกแจงรายได้ (เรียงตามพนักงาน)"
 • ENHANCEMENT Import File :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีใช้ไฟล์ Import ที่ไม่รองรับ Version ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: เพิ่มการเก็บข้อมูล Audit
 • ENHANCEMENT บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: ปรับให้พนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพ แสดงรายชื่อเป็นสีแดง
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ :: ปรับให้แสดงเวลาสแกนนิ้วในรูปแบบแนวนอน
 • ENHANCEMENT รายงานการมาทำงานของพนักงาน (กรมแรงงาน) :: ปรับให้สามารถแสดงผลได้เร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เปลี่ยนชื่อรูปแบบนำส่งธนาคารกรุงไทย จาก "KTB iPay Input" เป็น "KTB iPay Input Standard/Express"
  และ "KTB Corporate online" เป็น "KTB iPay Input Direct"
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: เพิ่มให้แสดงยอดสะสม ตั้งแต่เริ่มเข้ากองทุนฯ
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน :: เพิ่มให้แสดงข้อมูลเลขที่ทะเบียนบุคคล/นิติบุคคล
 • ENHANCEMENT รายงาน สท.2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: ปรับให้เป็นแบบฟอร์มล่าสุด
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet กองทุนสำรอง, ประเภทการลา, บัตรพนักงาน มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนบัตรพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงการทำงานในเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการลางานในช่วงที่มีการกำหนดอนุญาตสาย
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหาปรับปรุงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีปรับปรุงเวลาของกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูด
 • FIXED รายงานการมาทำงานของพนักงาน :: ปรับให้แสดงเวลาในรูปแบบของ 24 ชั่วโมง กรณีใช้ปีคริสศักราช
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดคงเหลือไม่ถูกต้อง กรณีประมวลผลถัดจากเดือนที่พ้นสภาพ
  2. แก้ไขปัญหายอดหักประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และมีการแก้ไขสถานะการหักประกันสังคมของรายได้-รายหักไม่ประจำ
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณภาษีแยกตามประเภทรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ตามมาตรา 40(2) ที่กำหนดการคำนวณภาษีแบบ Fix Rate
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับให้แสดงวันที่นำส่งข้อมูล เป็นวันที่จ่ายของงวดการจ่ายนั้นๆ กรณีเลือกงวดการจ่ายเพียงงวดเดียว
  2. ปรับรูปแบบนำส่งธนาคาร Mizuho ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งภาษี ให้รองรับการบันทึกจ่ายรายได้ออกจากงานในงวดปกติ
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูล กรณีงวดดังกล่าวไม่มีรายได้อื่นนอกจากรายได้ประเภท 40(2)

Version 8.1.038.0.20190930

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: ปรับเงื่อนไขสายและออกก่อน ให้สามารถกำหนดจำนวนครั้ง หรือนาที อย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถกำหนดแจ้งเตือนลาย้อนหลัง โดยไม่นับวันหยุดได้
 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มให้สามารถ Import หมายเหตุของเอกสารได้
 • ADDED รายงานการกระทำความผิดของพนักงาน ::
  1. เพิ่มประเภทรายงาน "การกระทำความผิดของพนักงาน(เรียงตามความผิด)"
  2. เพิ่มให้สามารถเลือกความผิดได้
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองข้อมูลจากตำแหน่งงาน และระดับพนักงานได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับให้เลือกลบรายชื่อพนักงานครั้งละหลายรายการได้
 • ADDED ประมวลผล GL > Connect Database :: เพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบ iBiz ,myAccount Cloud และ iERP
 • ADDED รายงานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ::
  1. เปลี่ยนชื่อรายงาน จาก "รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน" เป็น "รายงานการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน"
  2. เพิ่มให้สามารถกรอกจำนวนพนักงานทำงาน และพนักงานลาออกได้
  3. เพิ่มเงื่อนไขการคำนวณผลประโยชน์สำหรับพนักงานอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้โปรแกรมดึงข้อมูลในส่วน Other menu มาแสดงด้วย กรณีเลือกพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย ::
  1. ปรับให้ไม่สามารถบันทึกรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
  2. ปรับให้ไม่สามารถบันทึกรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดพิเศษออกจากงาน กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการคำนวณเงินยกเว้นกรณีตามกฏหมายแรงงานในงวดพิเศษออกจากงาน สำหรับพนักงานอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน
 • ENHANCEMENT รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มการแสดง เดือน และปีที่เปรียบเทียบ
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2) :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับรายงานให้แสดงรายชื่อสำหรับการนำส่ง ถึงเดือนที่พนักงานมีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) กรณียื่นรวมสาขา :: ปรับรายงานให้แสดงรายชื่อสำหรับการนำส่ง ถึงเดือนที่พนักงานมีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: ปรับรายงานให้แสดงรายชื่อสำหรับการนำส่ง ถึงเดือนที่พนักงานมีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet รหัสหน่วยนับ, รหัสธนาคาร, รหัสสาขาธนาคาร มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มการตรวจสอบเลขผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ
  2. ปรับให้สามารถลดหย่อนผู้พิการได้ กรณีพนักงานไม่ได้กรอกเลขบัตรประชาชน และกรณีพนักงานชาวต่างชาติ
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ import ข้อมูลธนาคารแบบแทนที่ข้อมูลเดิม
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาแสดงเงินค่าจ้างหลังปรับไม่ถูกต้อง กรณีกรอกยอดปรับเป็นจำนวนเงิน
 • FIXED บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: แก้ไขปัญหาDatabase Demo ของ License Multi Company ไม่สามารถเลือกองค์กรที่เพิ่มใหม่ได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลากะ Flexible Time ไม่ถูกต้อง กรณีมีกะงานล่วงเวลาข้ามวันจากวันก่อนหน้า
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: แก้ไขการคำนวณวันอนุญาตลาชดเชยจำนวนวันลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขปรับปรุงเวลาการทำงานล่วงเวลา
 • FIXED รายงานวันทำงาน (แผนกรายวัน รายเดือน) :: แก้ไขปัญหาแสดงชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการทำงานล่วงเวลาแบบข้ามวัน
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหา Multi Company ไม่แสดงรายได้ค่าล่วงเวลา กรณีกะงานติดตัวพนักงานเป็นกะงานที่กำหนดให้ใช้กับทุกองค์กรในเครือ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขการคำนวณเงินเดือนไม่ถูกต้อง กรณีมีเอกสารปรับตำแหน่ง และเงินเดือนหลายเอกสาร
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารกสิกร รูปแบบ Kbank Payroll ไม่สำเร็จ กรณีไม่มีพนักงานที่ใช้บัญชีธนาคารกสิกร
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ SCB HASH TOTAL ไม่สำเร็จ กรณีพนักงานทั้งหมดไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  3. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ Biz Anywhere ส่วน Header และ Detail ตามรูปแบบล่าสุด
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน ::
  1. ปรับให้ Export Excel data เรียงข้อมูลตรงตามประเภทรายงานที่เลือก
  2. แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงจำนวนวันมาทำงาน กรณีใช้งาน License Multi Company
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงยอดเงินสำหรับการนำส่งไม่ถูกต้อง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และมีการ update version ระหว่างงวดการจ่าย
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: แก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรณีลบข้อมูลพนักงานออกทั้งหมด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาวันหยุด กรณีที่เป็นพนักงานทำงานแบบ Flexible Time
 • FIXED ผู้ใช้ : More Action > กำหนดชื่อผู้ใช้แบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถส่ง Email กำหนดข้อมูลผู้ใช้ได้ กรณีที่ไม่ได้กรอกวันหมดอายุ

Version 8.1.037.0.20190826

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: เพิ่ม "เงื่อนไขการเข้างานก่อน"
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลระดับพนักงานได้
 • ADDED บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ : More Action > กำหนดกลุ่มพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถกรองพนักงานลาออกได้
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time :: เพิ่มให้ระบบ Flexible Time สามารถคำนวณ OT อัตโนมัติตามกะงานได้
 • ADDED รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ :: ปรับให้เมื่อ Export Data แล้วข้อมูลเรียงตามประเภทรายงานนั้นๆ
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบ SCB Biz ANYWHERE สำหรับนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์
 • ADDED รายงานประวัติการฝึกอบรม :: เพิ่มประเภท "เรียงตามรหัสหน่วยงานที่จัดอบรม"
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับกรณีที่มีการปิดเครื่องสแกนนิ้วบางเครื่อง แล้วสามารถทำงานต่อโดยการดึงข้อมูลเวลาจากเครื่องที่เหลือได้
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: เพิ่มการแสดงข้อมูล อายุพนักงาน, วันที่เริ่มทำงาน และอายุกองทุนฯ
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: เพิ่มความเร็วในการประมวลผล และการลบข้อมูล
 • ENHANCEMENT รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) ::
  1. เพิ่มให้สามารถส่งอีเมลให้กับพนักงานชาวต่างชาติได้
  2. เพิ่มการแจ้งเตือนส่งอีเมลไม่สำเร็จ กรณีพบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
 • ENHANCEMENT บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติของพนักงาน :: เพิ่ม Progress bar เพื่อแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรม
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet ระดับพนักงาน, กลุ่มพนักงาน, รหัสงาน(Job), รหัสบัญชี มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถ Import วุฒิการศึกษา และสาขาวิชา ที่มีความยาวได้เท่ากับการบันทึกจากหน้าจอโปรแกรม
  2. ปรับให้สามารถ Import ข้อมูลการศึกษา และประสบการณ์ทำงานได้หลายรายการ ต่อพนักงาน 1 คน
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ กรณีเป็นเอกสารที่มีการลบรายได้-รายหักประจำออกทั้งหมด
 • FIXED รายงาน ฟอร์มสัญญาจ้างงาน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงชื่อผู้ว่าจ้าง
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาหน้าจอตรวจสอบรายได้รายหัก แสดงปีภาษีไม่ถูกต้อง กรณีมีข้อมูลงวดการจ่ายของปีถัดไป
 • FIXED รายงานการเข้า- ออกการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหา Export Data แล้วไม่แสดงข้อมูลเวลาเข้า-ออก
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้ลดหย่อนเบี้ยบำนาญ, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุน RMF, เงินสะสม กบข. และเงินสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน รวมกันทั้งหมดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  2. ปรับให้หน้าจอตรวจสอบภาษี รองรับการตั้งค่าปัดเศษการคำนวณภาษี
  3. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดที่เหลือของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีลาออกกลางปี และมีการย้ายงวดการจ่าย
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้ Form Print แสดงจำนวนชั่วโมงตามที่พนักงานขอ
 • FIXED บันทึกคำร้องสวัสดิการ :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเงินคงเหลือที่เบิกได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีการบันทึกชำระคืนแล้ว

Version 8.1.036.0.20190726

 • ADDED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: เพิ่มให้สามารถเลือก "ปฏิทินวันหยุดบริษัท" สำหรับอ้างอิงวันหยุดเพื่อเลื่อนวันที่จ่ายได้
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับให้สามารถกำหนดการแจ้งเตือนเกษียณอายุล่วงหน้าได้มากกว่า 255 วัน
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงานทดลองงาน :: เพิ่มประเภทรายงาน "รายงานพนักงานผ่านทดลองงาน"
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงาน :: เพิ่มประเภทรายงานแบบย่อ สำหรับแสดงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้
  1. เรียงตามรหัสพนักงาน
  2. เรียงตามรหัสตำแหน่งงาน
  3. เรียงตามรหัสหน่วยงาน
 • ADDED รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มให้มีการคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงานอัตโนมัติ
 • ADDED รายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 15,000 บาท และ ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท :: เพิ่มประเภทรายงาน "ค่าจ้างเกิน 15,000 บาท และ ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท"
 • ADDED รายงานทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน :: เพิ่มรายงานทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
 • ADDED รายงานคำร้องขอเบิกสวัสดิการ :: เพิ่มให้สามารถกรองข้อมูลตามสถานะเอกสารที่เลือกได้
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับการดึงเวลาจากบัตรชั่วคราว
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงข้อมูลระดับพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานรายชื่อพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงรหัสหน่วยงาน รหัสตำแหน่ง และรหัสพนักงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการนำส่งธนาคารกรุงไทย ให้แสดงชื่อบริษัทตามภาษาที่ใช้งานโปรแกรม
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงหน่วยงานหลักของพนักงาน เมื่อทำการ Export Data
 • ENHANCEMENT รายงาน สท2. แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก "หน่วยงาน (สพภ./ศพจ.)" เป็น "หน่วยงาน (สพร./สนพ.)"
 • ENHANCEMENT บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ :: ปรับให้สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกหน่วยงานก่อน
 • FIXED Login :: เพิ่มการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันการ Update Version พร้อมกัน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาจำนวนวันทดลองงานไม่ถูกต้อง กรณีพนักงาน Post มาจากระบบ Recruitment โดยไม่สร้างเอกสารทดลองงาน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ได้ กรณีกรอกวันที่ผิดรูปแบบ
 • FIXED รายงานประวัติบัตรพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงชื่อพนักงานที่ใช้บัตร กรณีพนักงานอยู่ต่างสาขา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่พบเอกสารบันทึกการจ่าย กรณีทำการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน หลังจากการประมวลผลรายได้
 • FIXED ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: ปรับการส่งอีเมล ให้รองรับกรณีใช้รูปแบบวันที่เครื่องแบบต่างๆ
 • FIXED บันทึกจ่ายเงินกู้ :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีลบเอกสารที่ประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนแล้ว

Version 8.1.035.0.20190624

 • ADDED Help :: เพิ่มคู่มือการใช้งานโปรแกรม HRMI8 และ ESS8
 • ADDED รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: เพิ่มพื้นที่สำหรับผู้เซ็นรับรอง
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มพื้นที่สำหรับผู้เซ็นรับรอง
 • ENHANCEMENT Alert :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีข้อกำหนดลดหย่อนภาษี ไม่ตรงตามที่กฏหมายกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลวันเกิด และอายุของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก และรายงานที่เกี่ยวข้อง :: ปรับให้รองรับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเป็นสมาชิกประกันสังคมของพนักงานในระหว่างปี
 • ENHANCEMENT Government Report :: เพิ่มให้มีการแสดงชื่อรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • ENHANCEMENT ฟอร์มขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้เอกสารที่มีสถานะรออนุมัติ มีการแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
 • ENHANCEMENT ฟอร์มขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้เอกสารที่มีสถานะรออนุมัติ มีการแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet ประเภทหน่วยงาน, หน่วยงาน, ตำแหน่งงาน มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้ไม่สามารถเลือก พนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ได้ กรณีที่เปิดหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาชั่วโมงทำงานทั้งหมดไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานคำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง และมีเข้างานสาย
  2. แก้ไขปัญหาไม่แสดงกะงานล่วงเวลา แบบรูดรวมในกะปกติ กรณีมีเอกสารแก้ไขปรับปรุงเวลา และประมวลผลเวลาซ้ำ
 • FIXED บันทึกขอยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราว :: ปรับให้ไม่สามารถลบเอกสารที่มีสถานะไม่อนุมัติได้
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงรายได้ต่อชั่วโมงไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดการคำนวณค่าแรงล่วงเวลา ตามเงื่อนไข OT
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > บันทึกการจ่ายเป็นกลุ่ม :: ปรับให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนจำนวนได้ กรณีเป็นรายได้-รายหักที่กำหนดวิธีการคำนวณแบบกำหนดเอง
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import บันทึกการจ่ายให้พนักงานลาออก ที่ไม่ได้กำหนดวันที่คำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณลดหย่อนเบี้ยบำนาญไม่ถูกต้อง
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลงวดออกจากงานไม่สำเร็จ กรณีพนักงานเคยมีเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือนและถูกลบไปแล้ว
  3. แก้ไขปัญหาไม่หักลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรอง และลดหย่อนซื้อสินค้าและบริการ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาการนำส่ง ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่าน internet ไม่แสดงข้อมูล กรณีพนักงานมีการประมวลผลรายได้เพียงงวดออกจากงาน
 • FIXED ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหารายงานแบบ Full Page แสดงรายได้-รายหักไม่ครบ กรณีมีรายการรายได้-รายหักจำนวนมาก
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: แก้ไขปัญหาแสดงรายชื่อพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีทำการเลือกพนักงานจาก MoreAction
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้ไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ กรณีเอกสารยังไม่จบลำดับขั้นการอนุมัติ
 • FIXED บันทึกโครงการ :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีใช้เลขที่เอกสารซ้ำ

Version 8.1.034.0.20190527

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รายได้อื่น ๆ แบบขั้นบันไดยกมา สามารถเลือกกรอกเป็นจำนวนเงินหรือลำดับขั้นได้
 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: เพิ่ม Option แสดงข้อมูล OT ตามการประมวลผลเวลา
 • ENHANCEMENT รายงานกำหนดรูปแบบประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับรายงานให้แสดงรายละเอียดเงื่อนไขครบถ้วน
 • ENHANCEMENT รายงานการบันทึกลงเวลางาน :: เพิ่มการแสดงหมายเหตุพนักงานยกเว้นการรูดบัตร
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งประกันสังคมให้แสดงพนักงานที่มียอดประกันสังคม 0 บาท เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปเงินเดือนและค่าจ้าง(รายได้-รายหัก) :: เพิ่มการแสดงข้อมูลรหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานในไฟล์ Excel Data
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน :: เพิ่มให้แสดงปีเกิดของบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี
 • ENHANCEMENT ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน ::
  1. เพิ่มการแสดงสถานะ Post to Payroll
  2. ปรับให้สามารถประมวลผลเพิ่มเป็นรายบุคคลได้
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet องค์กร มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแจ้งสาเหตุที่ Import ไม่สำเร็จ กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพ และกรณีระบุตำแหน่ง หรือหน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริง
 • FIXED รายงานรายชื่อพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงพนักงานเกษียณอายุแต่ยังทำงานอยู่
 • FIXED รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันลาอื่นๆ ไม่ถูกต้อง
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: ปรับให้รองรับวันที่มีการทำงาน 2 กะงาน
 • FIXED รายงานการมาทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงสาเหตุการลา กรณีที่ลาครึ่งวัน
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: ปรับให้แสดงทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แจ้งเตือนเกินวงเงินการจ่ายที่กำหนดไว้ กรณีกำหนดเงื่อนไขแบบมีผลต่อทั้งงวดการจ่าย
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาฐานคำนวณกองทุนฯ ติดลบ กรณีมีรายหักที่คำนวณกองทุนฯ มากกว่ารายได้ที่คำนวณกองทุนฯ
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีประมวลผลซ้ำ และการแจ้งเตือนกรณียังปิดสิ้นปีในสาขาย่อยไม่ครบ
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: แก้ไขปัญหาบันทึกรายงานในรูปแบบ Excel แล้วไฟล์ไม่แสดงชื่อคอลัมน์
 • FIXED รายงาน สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน :: ปรับให้แสดงสัญชาติตามหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) กรณียื่นรวมสาขา :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีใช้งาน License Multi Company
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานคำนวณรายได้อื่นๆ ไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดวันที่จ่ายข้ามปี
 • FIXED รายงานข้อมูลอบรมภายนอก :: ปรับให้รองรับชื่อหัวข้ออบรมที่มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด
 • FIXED รายงานประวัติการฝึกอบรม :: แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลหน่วยงานของผู้เข้าอบรมไม่ถูกต้อง

Version 8.1.033.0.20190429

 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: เพิ่มเงื่อนไขไม่คำนวณพนักงานที่เข้างานระหว่างงวด และเงื่อนไขไม่คำนวณพนักงานที่ออกงานระหว่างงวด
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มความเร็วในการเลือกข้อมูลหัวหน้างาน
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: เพิ่มให้แสดงรูปภาพของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีรายชื่อบุคคลที่ขอรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม :: เพิ่มให้แสดงเลขที่หนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • ENHANCEMENT เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time : More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: ปรับ Picker ให้สามารถค้นหาข้อมูลระหว่างการเลือกรายการได้
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับ Picker ให้สามารถค้นหาข้อมูลระหว่างการเลือกรายการได้
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: เพิ่มความเร็วในการทำงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกแก้ไข/ปรังปรุงเวลา (Manual) :: เพิ่ม Tab Administrator เพื่อให้แสดงวันที่ และเวลาที่ทำการประมวลผลเวลา
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: ปรับให้สามารถเพิ่มคอลัมน์กลุ่มพนักงานได้
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้นำเงินได้จากการเกษียณก่อนกำหนด มาคำนวณภาษีในงวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม > กำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา :: ปรับ Picker ให้สามารถค้นหาข้อมูลระหว่างการเลือกรายการได้
 • ENHANCEMENT บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร :: เพิ่มแถบสถานะการประมวลผล
 • ENHANCEMENT บันทึกคำร้องเงินกู้ :: ปรับให้ระบบคำนวณระยะเวลาการกู้ใหม่อัตโนมัติ กรณีกรอกจำนวนเดือนมากกว่า 11 เดือน
 • FIXED Alert :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเอกสารรออนุมัติไม่ถูกต้อง กรณีเป็นผู้อนุมัติลำดับขั้นที่สอง
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถบันทึกเลขที่ใบอนุญาตทำงานซ้ำกับพนักงานที่พ้นสภาพแล้วได้
 • FIXED บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถอนุมัติเอกสารได้ กรณีพนักงานมีการกำหนดเลขบัตร/เลขผู้เสียภาษี จากนั้นโอนย้ายกลับสาขาเดิม
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันลาชดเชยไม่ถูกต้อง กรณีประมวลผลคร่อมปี
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาจ่ายค่าแรงให้พนักงานรายวันไม่ถูกต้อง กรณีที่กำหนดเงื่อนไขให้ไม่จ่ายค่าแรงในวันที่มีการลงเวลาผิดพลาด
 • FIXED รายงานการเข้า-ออก การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงจำนวนนาทีที่สาย
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหา import ข้อมูลไม่ได้ กรณีลบข้อมูลเดิม และ import ใหม่
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าลดหย่อนบุตรไม่ถูกต้อง กรณีมีเงินได้ 2 ฝ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆ มากกว่ารายได้พึงประเมิน
  2. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณรายได้-รายหักไม่ประจำ สำหรับพนักงานที่มีเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน กรณีใช้งานงวดการจ่ายคร่อมเดือน
  3. แก้ไขปัญหาสาขาย่อยไม่มีการปัดเศษ กรณีใช้รูปแบบการปัดเศษที่บันทึกจากสำนักงานใหญ่
  4. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดคงเหลือ และยอดรายได้พึงประเมินไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
  5. ปรับให้รองรับกรณีมีการปรับประเภทพนักงานจากรายวัน เป็นรายเดือน โดยมีการประมวลผลรายได้ก่อนถึงวันที่มีผล
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันทำงานของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายคร่อมเดือน และพนักงานพ้นสภาพตรงกับ วันที่สิ้นสุดงวดการจ่าย
 • FIXED รายงานสรุปเงินเดือนและค่าจ้าง(รายได้-รายหัก) :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานการจ่ายเงินเดือนเรียงตามองค์กร :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงงวดการจ่ายตามที่เลือก
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (แบบแจกแจง) :: เพิ่มให้แสดงรายหักทั้งหมดที่คำนวณภาษี แบบแยกรายการ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอ OT หลังเวลาในวันหยุด หลายวันในแถวเดียวได้
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาเลือกกะงานล่วงเวลาข้ามวันจากปุ่มกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาไม่ได้
 • FIXED สท.2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: แก้ไขปัญหาจำนวนรวมพนักงาน ไม่นำจำนวนพนักงานที่พ้นสภาพแล้วมารวมด้วย
 • FIXED บันทึกโครงการ ::
  1. ปรับให้สามารถบันทึกรหัสโครงการซ้ำกับโครงการที่ลบไปแล้วได้
  2. ปรับให้ไม่สามารถแก้ไข ชื่อโครงการ(Eng) กรณีสถานะเป็นเปิดโครงการแล้ว

Version 8.1.032.0.20190325

 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มการเก็บประวัติการลบประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มให้แสดงข้อความทั้งหมด เมื่อวาง Cursor บนกล่องข้อความต่าง ๆ
  2. ปรับให้เลขที่บัตรประกันสังคมเปลี่ยนแปลง ตามการแก้ไขหมายเลขบัตร/เลขผู้เสียภาษีทุกครั้ง
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีขอ OT ด้วยกะงานที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดการขอ OT
 • FIXED HRMI Auto Import Time Service :: แก้ไขปัญหามีการแจ้งเตือน Service หยุดทำงาน กรณีตั้งค่าให้ดึงข้อมูลจาก Text File
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: ปรับให้รองรับการตั้งค่า Format วันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ
 • FIXED รายงานสรุปวันทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงลำดับรายการไม่ถูกต้อง
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ป้องกันการแก้ไขยอดประกันสังคมนายจ้างออกให้ กรณีที่ปิดงวดการจ่ายแล้ว
  2. ปรับการคำนวณค่าลดหย่อนเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในงวดพิเศษโบนัส ให้ตรงกับงวดปกติ"
 • FIXED Post GL :: แก้ไขปัญหา Cr. และ Dr. ไม่เท่ากัน กรณีพนักงานรายวันอยู่หน่วยงานเดียวกัน แต่อยู่คนละกลุ่มพนักงาน
 • FIXED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย (แบบแจกแจงรายได้) :: ปรับให้แสดงเฉพาะรายได้ รายหักที่มีส่วนต่างเท่านั้น
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนแผ่นของใบแนบไม่ถูกต้อง กรณีแผ่นสุดท้ายมีข้อมูลพนักงานเพียง 2 รายการ
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงวันที่จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (ฉบับที่1, ฉบับที่2) :: แก้ไขปัญหาแสดงวันที่จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED รายงาน หนังสือรับรองเงินเดือน :: ปรับให้รายงานแสดงที่อยู่ตามที่อยู่องค์กรเท่านั้น

Version 8.1.031.0.20190225

 • ADDED บันทึกข้อมูลกะงาน :: เพิ่มให้สามารถลงเวลาพักเบรกเวลาไหนก็ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ENHANCEMENT กำหนดปฏิทินบริษัท :: ปรับให้แสดงค่าเริ่มต้นของวันหยุดตามปีปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เปลี่ยนชื่อค่าลดหย่อน "เบี้ยประกันชีวิต" ของบิดามารดาเป็น "เบี้ยประกันสุขภาพ"
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มคำนำหน้าชื่อ "ว่าที่ ร.ต.หญิง" ในการจัดเก็บข้อมูลนำส่งประกันสังคม
 • ENHANCEMENT ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่มข้อความแจ้งเตือน กรณีไม่พบงวดการจ่ายของปีที่ประมวลผลสิ้นปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติของพนักงาน :: เพิ่มความเร็วในการทำงาน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณ "จ่ายเงินคืนเมื่อลาแต่ไม่เกินวันอนุญาต" ไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดข้อมูลลายกมา
  2. แก้ไขปัญหาหักเงินเมื่อลงเวลาผิดพลาดไม่ถูกต้อง ตามช่วงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดคิดลงเวลาผิดพลาด ที่กำหนดไว้
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย (แบบสรุป(นับสายเช้า-บ่าย)) :: แก้ไขปัญหานับสายไม่ถูกต้อง กรณีสายเฉพาะช่วงบ่าย
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงยอดภาษีไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ไม่ประจำน้อยกว่ารายหักไม่ประจำเป็นจำนวนมาก
  2. ปรับให้งวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส มีการนำรายได้ประจำ และรายได้สะสมมาคำนวณรวมด้วย
 • FIXED รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหารายงานเรียงลำดับเดือนไม่ถูกต้อง กรณีเลือกแสดงผลทั้งปี
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. :: แก้ไขปัญหายอดเงินเดือนไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานที่มีเงินได้ แต่ไม่มียอดเงินนำส่งประกันสังคม
 • FIXED รายงาน ล.ย.03 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา :: ปรับให้รองรับกรณีพนักงานไม่ได้กรอกข้อมูลที่อยู่ประเภท Home
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ::
  1. แก้ไขปัญหารายงานไม่กรองตามสิทธิ์การมองเห็น
  2. ปรับให้แสดงรายละเอียดที่อยู่ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติล่วงเวลาแบบกลุ่ม ::
  1. แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่แจ้งเตือนกรณีขอทำงานล่วงเวลาเกินรอบกะงานปกติ
  2. แก้ไขปัญหาจำนวนชั่วโมงที่ขอทำงานล่วงเวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จากปุ่ม "กำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา"
 • FIXED บันทึกคำร้องเงินกู้ :: แก้ไขปัญหาแสดงวันที่จ่าย และวันที่ชำระของเดือนกุมภาพันธ์ไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายคร่อมเดือน

Version 8.1.030.0.20190131

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มลดหย่อน "ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการ" และแจกแจงเป็นค่ายางรถ ค่าหนังสือ และค่าสินค้า OTOP
 • ADDED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรมดา :: ปรับแบบฟอร์มประจำปีภาษี 2561
 • ENHANCEMENT Import File :: ปรับให้สามารถกรอกปีศักราช เป็น พุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช ก็ได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้ไม่แสดงยอดยกมา กรณีเป็นพนักงานเข้างานกลางปี
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้แสดงข้อมูลแยกรายการ กรณีเป็นพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถกรองข้อมูลคอลัมน์ ประเภทพนักงาน ได้
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมทำงานผิดพลาด กรณีกรอกข้อมูลใน Import File ไม่ถูกต้อง
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีรอบเวลาของกะงานวันหยุดทับซ้อนกับรอบเวลาของกะปกติในวันก่อนหน้า
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาจ่ายรายได้กะงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขจ่ายพนักงานที่ผ่านทดลองงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาแจกแจงภาษีแยกตามมาตราไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (เรียง แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาแสดงลำดับรายชื่อไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้งวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาไม่แจ้งเตือนลาเกิน "วันอนุญาตลา ณ วันที่ขอ" (Prorate) กรณีลาล่วงหน้าข้ามปี
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถเลือกกะงานล่วงเวลาก่อน/หลัง กะงานล่วงเวลาวันหยุดได้ กรณีมีการกำหนด "ข้อกำหนดการขอ OT"

Version 8.1.029.0.20181228

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลเลขที่อัตรากำลังคน
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลหัวหน้างานได้
 • ENHANCEMENT ประมวลมวลผลรายได้ :: เพิ่มความเร็วในการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT บันทึกชำระเงินกู้ :: ปรับให้คอลัมน์ "Post เข้าระบบเงินเดือน" มาอยู่ด้านหน้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มการเก็บรายละเอียดเมื่อแก้ไขรูปพนักงาน
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้ไม่สามารถขอบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนได้ กรณีมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานแล้ว
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลตามสิทธิ์การมองเห็น
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงกะงานล่วงเวลาอัตโนมัติ แบบรูดรวม
 • FIXED รายงานตารางการทำงานประจำเดือน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงเวลาการทำงานของกะงาน
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (แบบแจกแจง) :: ปรับให้แสดงพนักงานที่มีเงินได้เฉพาะรายได้ไม่ประจำ
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับการแสดงวันที่เอกสารให้รองรับกรณีสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยกำหนดปีศักราชต่างกัน
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้แสดงยอดยกมา กรณีมีเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน แต่ยังไม่ถึงวันที่มีผล
 • FIXED รายงาน ลย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อหัดลดหย่อน :: ปรับให้แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ผู้เสียภาษี(ชาวต่างชาติ) ในช่องเดียวกัน
 • FIXED ปฏิทินนัดสัมภาษณ์ :: แก้ไขปัญหาอีเมลแจ้งเตือนนัดสัมภาษณ์แสดงวันที่นัดผิด กรณีบันทึกนัดสัมภาษณ์ย้อนหลัง

Version 8.1.028.1.20181204

 • ADDED ประมวลผลรายได้ ::
  1. เพิ่มลดหย่อน "เงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ"
  2. เพิ่มลดหย่อน "ค่าท่องเที่ยวเมืองรอง"

Version 8.1.028.0.20181126

 • ADDED กำหนดปฎิทินบริษัท :: ปรับให้สามารถเลือกปีของวันหยุดได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: 1. เพิ่มให้รองรับเงื่อนไขการลดหย่อนบุตรแบบล่าสุดตามปีภาษี 2561
  2. เพิ่มลดหย่อน "ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร"
 • ADDED Define Permission :: เพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอ Download HRMI New Version ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้ไม่จำเป็นต้องกรอกนามสกุล กรณีเป็นพนักงานต่างชาติ
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: เพิ่มให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลการลงเวลาทำงานตามที่คำนวณเงินจริงได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มให้สามารถกรอกข้อมูล Transaction Type สำหรับนำส่งธนาคารซิตี้แบงค์ รูปแบบ CityBank FILE LAYOUT
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงาน :: เพิ่มให้ Import File สามารถ Generate วันที่ทำงานได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ล.ย.01 แบบแจ้งรายงานการเพื่อการหักลดหย่อน :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานตามที่กฏหมายกำหนด
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มคอลัมน์สำหรับแสดงวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการทำงานล่วงเวลา
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมูลวันที่ผิดรูปแบบ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาไม่สำเร็จ กรณีทุกวันที่ประมวลผลมีการลางาน
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time : More Action > เพิ่่มข้อมูลเวลาการทำงาน/พนักงานรายกลุ่ม :: แก้ไขปัญหารายชื่อพนักงานไม่แสดง หากมีการกรองข้อมูลหน่วยงาน
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ป้องกันการแก้ไขข้อมูลจำนวน กรณีรายได้-รายหักที่เลือกมีการตั้งค่าวิธีคำนวณแบบกำหนดแอง
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหาคำนวณค่าแรงรายวันไม่ถูกต้อง กรณีกรอกข้อมูลจำนวนไม่เต็มวัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้รองรับการลบประมวลผลรายได้ของพนักงานที่มีรายได้มากกว่าสิบล้านบาท
 • FIXED ประมวลผลรายได้ > ตรวจสอบการคำนวณรายได้ - รายหัก :: แก้ไขปัญหาแสดงภาษี 40(1) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีภาษีสะสมและภาษียกมารวมกันมากกว่ายอดภาษี 40(1) ที่ต้องจ่ายในเดือนปัจจุบัน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหายอดเงินนำส่ง ภงด.1 ยื่นผ่าน Internet ไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รองรับรายได้มาตรา 40(6), 40(7) และ 40(8)

Version 8.1.027.0.20181029

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Format นำส่งไทยพาณิชย์ รูปแบบ 100 MILLIONS
 • ADDED บันทึกใบสมัคร :: เพิ่มให้สามารถกรอกข้อมูลอัตราเงินเดือนเริ่มต้น สำหรับข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format นำส่งธนาคารซิตี้แบงค์ แบบ A GDFF FTCHQATR ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงานฟอร์มใบสมัครงาน :: เพิ่มการแสดงผลข้อมูล ชื่อเล่น วันออกบัตรประชาชน หมู่เลือด และ E-mail
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาการประมวลผลไม่สำเร็จ กรณีมีกะงานล่วงเวลาวันหยุด 2 กะงานขึ้นไป และลงเวลาทำงานไม่ครบ
 • FIXED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: ปรับให้รองรับกรณีตั้งค่า Format วันที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดือนเป็นตัวอักษร
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาการหักเงิน หรือจ่ายเงินคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีลานับรวมวันหยุด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงการแจ้งเตือนการลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา กรณีพนักงานมีวันลายกมา
 • FIXED เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติ (กรณีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน) :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถอนุมัติเอกสารลำดับขั้นได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารลำดับขั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และผู้อนุมัติลำดับขั้นที่ 2 พ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รองรับการเลือกรูปแบบงวดการจ่ายที่สร้างจากต่างสาขา
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Send E-mail ใบรับรองเงินเดือน
  2. แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงยอดภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ สะสม ในงวดพิเศษ กรณีเรียกรายงานโดยกำหนดเงื่อนไขรวมงวดพิเศษ"
 • FIXED บันทึกผลสัมภาษณ์ :: ปรับการอนุมัติเอกสารให้รองรับกรณีเอกสารอ้างอิงจากใบสมัครประเภทพนักงาน
 • FIXED รายงานวิเคราะห์ Cost แยกตามหน่วยงาน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่คำนวณเงินเดือนและรายได้ประจำในเดือนที่พนักงานลาออก

Version 8.1.026.0.20180924

 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มให้สามารถ import ปรับรายได้-รายหักประจำได้
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน :: เพิ่มรายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการแสดงยอดภาษีแยกมาตรา 40(1) และ 40(2)
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มระบบการยื่นข้อมูลผู้ประกันตน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW พร้อมแจ้งการชำระเงิน ด้วยการแจ้งตัดเงินในบัญชีธนาคารผ่าน National ITMX (Prompt Pay)
  2. เพิ่ม Format กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ AIA ชื่อ “Upload Data Layout for Employee Choice”
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มรายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย
 • ADDED รายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท :: เพิ่มรายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท
 • ENHANCEMENT Change Password :: ปรับให้ปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ
 • ENHANCEMENT Send E-mail :: ปรับการส่ง E-mail ให้รองรับกรณีมีการอนุมัติเอกสาร ที่ผู้ขอเอกสารไม่ได้บันทึก E-mail
 • ENHANCEMENT บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับค่าเริ่มต้นให้แสดงประเภทพนักงานตามพนักงานที่เลือก
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ import เฉพาะข้อมูลตำแหน่งงานได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ป้องกันการบันทึกข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตซ้ำ
  2. ปรับให้ไม่แสดงสถานะ "อยู่ระหว่างการทดลองงาน"" กรณีที่พนักงานพ้นสภาพแล้ว"
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงยอดภาษี 40(1) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานคำนวณภาษีแบบ BOI และนายจ้างออกให้ตลอด
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 4 ครั้ง และพนักงานพ้นสภาพตรงกับวันสุดท้ายของงวดการจ่าย"
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับให้ไม่สามารถเปลี่ยนกะงานได้ ในวันที่มีการขอเอกสารต่างๆ แล้ว
 • FIXED รายงานรายเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รายงานมีการขึ้นหน้ากระดาษใหม่ เมื่อสิ้นสุดรายการของพนักงานแต่ละคน

Version 8.1.025.0.20180827

 • ADDED ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้คอลัมน์ในตารางกำหนดรูปแบบข้อมูล แสดงตามรูปแบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับแจ้งเตือนการใช้รหัสรายได้-รายหักซ้ำ โดยระบุเป็นรายบุคคล
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format นำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ แบบ Hast Total และ BCM ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ADDED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: เพิ่มคอลัมน์ "ชื่อหน่วยงาน"
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่ม Range วันที่ เพื่อให้สามารถเลือกวันที่ออกหนังสือรับรองได้
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : รายละเอียดตารางการทำงาน :: เพิ่มการแสดงเอกสารของดเว้นการรูดบัตรชั่วคราว และเอกสารบันทึกขออนุมัติขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา
 • ADDED หน้าจอบันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: ปรับขนาดคอลัมน์ เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
 • ADDED รายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ) :: ปรับให้เน้นสีแดงเฉพาะรายการที่ก่อนปรับและหลังปรับแตกต่างกันเท่านั้น
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ใช้สำหรับปรับตำแหน่งและเงินเดือน เมื่อมีเอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนรออนุมัติออยู่
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขเอกสารการปรับตำแหน่งและเงินเดือนได้ กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเลขที่เอกสาร
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหารายได้-รายหักประจำถูกนำมาคำนวณประกันสังคม ในงวดการจ่ายพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : MoreAction > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ตารางการทำงานของพนักงานทับกะงานเดิมได้

Version 8.1.024.0.20180730

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน > Other Menu : รายได้อื่นๆ ::
  1. เพิ่มเงื่อนไข "ไม่คำนวณพนักงานที่ลงเวลาผิดพลาด"
  2. เพิ่มเงื่อนไข "รวมลา (นับเป็นการทำงาน)"
 • ADDED บันทึกข้อมูลสาขา :: ปรับให้ดึงข้อมูลเลขที่บัญชีประกันสังคมตามองค์กรหลัก กรณีใช้งาน License Multi Company
 • ADDED บันทึกสัญญาจ้างงาน > More Action : กำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน :: เพิ่มตัวแปรวันที่แบบเต็ม เพื่อให้มีการแสดงชื่อเดือน
 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับค่าเริ่มต้นของการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายเป็น "ตามจำนวนวันที่ทำงาน"
 • ADDED รายงานทั้งหมด :: ปรับรายงานให้รองรับสถานะภาพการสมรส "แยกกันอยู่"
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับการแสดงจำนวนวันมาทำงานของพนักงานรายวัน ให้แสดงตามจำนวนวัน และชั่วโมงที่ทำจริง
 • ADDED รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มรายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน
 • ADDED รายงาน สปส.6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน :: เพิ่มการกรองข้อมูลตามหน่วยงาน, กลุ่มพนักงาน,ระดับพนักงาน,ตำแหน่งงาน และประเภทพนักงาน
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : รายละเอียดตารางการทำงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เช่น เอกสารขออนุมัติลา เอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แยกรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลาที่เกี่ยวกับจำนวนเงินออกมาเป็นอีกรายงาน เพื่อให้สามารถกำหนด Permission ให้กับพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์เห็นจำนวนเงินได้
 • ADDED รายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ) :: เพิ่มรายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ)
 • ADDED บันทึกชำระเงินกู้ :: ปรับการบันทึกชำระเงินกู้ในงวดสุดท้าย ให้สามารถชำระโดยการปัดเศษสตางค์ได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other Menu : การพ้นสภาพพนักงาน :: ป้องกันการเพิ่มเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน กรณีที่พนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพที่มีสถานะเป็นรออนุมัติ
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถลบรายการบันทึกการจ่ายของพนักงานที่ยังไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการแสดงยอดเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ในฐานการคำนวณภาษี กรณีประมวลผลรายได้ในงวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format จัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงไทย แบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม สำหรับพนักงานที่มีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน แต่ยังไม่ถึงวันที่ทำงานวันสุดท้าย
 • FIXED บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ :: ปรับให้สามารถบันทึกเงื่อนไขสวัสดิการประเภทเดียวกันในต่างองค์กรได้

Version 8.1.023.0.20180625

 • ADDED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: เพิ่ม Option ให้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการปรับวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดอื่นๆ ตามวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดงวดหรือไม่
 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ Post จากเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงานได้
 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ Post จากเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงานได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Format A GDFF FTCHQATR สำหรับนำส่งธนาคารซิตี้แบงค์
 • ADDED รายงานข้อมูลพนักงานที่ยังไม่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์การมองเห็น :: เพิ่มให้สามารถกรองพนักงานลาออกได้
 • ADDED รายงาน ฝย/ฝป 1 คำขอรับการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :: ปรับแบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 • ADDED รายงาน ฝย/ฝป 2-1 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรมเอง) :: ปรับแบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถบันทึกการจ่ายสำหรับพนักงานที่เกษียณแต่ยังทำงานอยู่ กรณีที่ยังไม่ถึงวันที่มีผลได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการคำนวณภาษีของพนักงานรายวัน ให้ไม่นำค่าแรงรายวันไปคำนวณภาษีล่วงหน้า
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้รองรับกรณีที่พนักงานมีการเปลี่ยนประเภทพนักงานในช่วงกลางงวด
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้แสดงยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะปีภาษีนั้นเท่านั้น
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับการคำนวณรายหักลาเกินให้ถูกต้อง กรณีมีการยกเลิกการลาในเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่มเพียงบางรายการ
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เปลี่ยนรูปแบบเวลาจาก วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที เป็น วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย :: ปรับให้รองรับการแสดงเวลาที่สาย กรณีพนักงานสายมากกว่า 8 ชั่วโมง
 • FIXED รายงานวันลาคงเหลือของพนักงาน :: ปรับการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือให้ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา จากหน้าจอกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม
 • FIXED บันทึกคำร้องเงินกู้ :: ปรับให้รองรับกรณีที่มีวันที่รับและวันที่จ่ายเงินกู้ในปีย้อนหลัง

Version 8.1.022.0.20180528

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มให้สามารถ Import ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้
  2. เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลพนักงานโดยใช้ Enum ที่ยังไม่เคยถูกบันทึกลงในระบบได้ เช่น สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ชื่อบริษัทประวัติการทำงาน
 • ADDED บันทึกการปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มให้สามารถกำหนดการปรับเฉพาะรายได้-รายหักประจำอย่างเดียวได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ BCM ให้ Product Code เป็นค่า "PAY"
 • ADDED ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1ก แบบยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ใบแนบ ภงด.90 ภงด.91 กรณีเหตุออกจากงาน :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ผู้ใช้ : More Action > กำหนดชื่อผู้ใช้แบบกลุ่ม :: ปรับการส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดผู้ใช้ใหม่ เพื่อให้รองรับกรณีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีสิทธิ์ Write File
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน (For print) :: แก้ไขปัญหาคำนวณอายุงานไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นพนักงานพ้นสภาพ

Version 8.1.021.0.20180430

 • ADDED Login :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีที่กดลบ Profile เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถยกเว้นการแจ้งเตือนลาย้อนหลังได้ กรณีเป็นการลาย้อนหลังแบบต่อเนื่อง
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับเลขที่บัญชีธนาคารทิสโก้ ให้รองรับจำนวน 14 หลัก
  2. เพิ่มสถานะภาพการสมรส "แยกกันอยู่"
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถแก้ไขเอกสารบันทึกจ่ายเป็นรายบุคคลได้ กรณีที่ยังไม่ได้ประมวลผลรายได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้รองรับเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ADDED รายงาน สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) เเบบรายการเเสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับการเเสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน
 • ADDED รายงานสปส. 6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหม่ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • ADDED รายงานสปส. 9-02 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหม่ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • ADDED รายงาน ภงด.3 :: เพิ่มรายงาน ภงด.3 เพื่อให้รองรับการนำส่งภาษีเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • ADDED บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล :: เพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นรายงานเปรียบเทียบประจำงวดได้
 • ADDED Audit Trail Cleaning :: เพิ่มให้สามารถลบ Audit Trail ของระบบ ESS ได้
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service :: เพิ่มให้ Event Log แสดงชื่อเครื่องสแกนนิ้ว
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งงงานและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแจ้งสาเหตุการ import file ไม่สำเร็จ กรณีที่วันที่มีผลอยู่ในงวดการจ่ายที่ทำการปิดงวดไปแล้ว
 • FIXED บันทึกการจ่าย > Info : More Action > Import/Export :: ปรับให้รองรับกรณี import ไฟล์ excel ที่มีการใช้สูตรการคำนวณต่างๆ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้คำนวณฐานคำนวณภาษีได้ถูกต้อง กรณีงวดการจ่าย 2 ครั้ง คำนวณภาษีรวมที่งวดสุดท้าย และมีรายหักไม่ประจำในงวดแรก
 • FIXED รายงานภงด.1ก. ใบแนบ :: แก้ไขการแสดงประเภทเงินได้ให้ถูกต้อง กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

Version 8.1.020.0.20180326

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถกรอกจำนวนบุตร และบุตรบุญธรรมสำหรับลดหย่อนภาษี
  2. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานต่างชาติที่ไม่มีนามสกุล
 • ADDED บันทึกรูปแบบตามรางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับหน้าจอให้สามารถเลือกพนักงานแบบกลุ่มและสามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการออกได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบของธนาคารกรุงศรี "Payment128Web"
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: ปรับให้รองรับการค้นหาข้อมูลจากชื่อประเภทรายได้-รายหัก
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาสถานะการทำงานไม่ถูกต้อง เมื่อทำการยกเลิกเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานของพนักงาน กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา
 • FIXED รายงานพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแสดงผลรายงานตามหน่วยงาน กรณีที่เลือกกรองหน่วยงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ประจำ 40(2) และรายได้ไม่ประจำ 40(1)
  2. ปรับให้พนักงานที่คำนวณภาษี BOI นายจ้างออกให้ตลอด ให้ไม่คำนวณลดหย่อนภาษีทุกข้อ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับให้รองรับการ Generate Text File ไปยัง Share Folder
  2. ปรับให้ Tab General สามารถเลือกพนักงานที่พ้นสภาพแล้วได้
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รายงานสามารถแสดงผลได้รวดเร็วขึ้น
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขรายงานแสดงข้อมูลยอดรวมภาษีไม่ถูกต้องกรณีที่เลือกแสดง "แสดงยอดค่าจ้างสะสมตามฐานคำนวณภาษี"
 • FIXED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้องกรณีที่พนักงานคำนวณภาษีนายจ้างออกให้
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับให้รองรับการแสดงผลค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไปย้อนหลังไปในปีที่อายุยังไม่ถึง 65 ปี
 • FIXED รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: ปรับให้รองรับการแสดงผลพนักงานที่กำหนด ไม่คำนวณภาษี
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาได้ กรณีที่มีการกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายในส่วนค่าล่วงเวลาแบบคร่อมงวดแล้วมีการบันทึกปิดงวด

Version 8.1.019.0.20180226

 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี ::
  1. เพิ่มการจัดเก็บ Audit การประมวลผลปิดสิ้นปี
  2. ปรับการคำนวณยอดยกมา และยอดสะสมต่างๆ ให้รองรับกรณีประมวลผลสิ้นปีย้อนหลัง
 • ADDED ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่าย :: ปรับแบบฟอร์ม ส่วนของ TCL เป็นแบบล่าสุด
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้สามารถกำหนดจำนวนวันที่จะดึงข้อมูลเวลาย้อนหลังได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับการคำนวณหักลาเกิน ให้รองรับกรณีงวดการจ่ายคร่อมปี
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับการ Import บันทึกการจ่าย ให้รองรับกรณีพนักงานสถานะเกษียณแต่ทำงานอยู่ มีการบันทึกลาออก
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับการคำนวณภาษีในงวดบัส ให้รองรับกรณีที่พนักงานไม่มีเงินเดือน แต่มีได้รายได้ประจำ 40(2) ประเภทเดียว
  2. แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลฐานคำนวณภาษี 40(2) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้ประจำ 40(2) และประมวลผลในงวดโบนัส
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบไฟล์นำส่งธนาคารกรุงเทพ format80 ให้แสดงชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • FIXED รายงานค่าจ้าง, ภาษี, สปส, กองทุนเปรียบเทียบ 12 เดือน :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีมีการแก้ไขยอดภาษีให้พนักงานที่มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED รายงานภาษีเปรียบเทียบ 12 เดือน :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีมีการแก้ไขยอดภาษีให้พนักงานที่มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่าย :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้

Version 8.1.018.0.20180129

 • ADDED กำหนดปฎิทินบริษัท :: กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ตรงตามวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2561​
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรณีกรอกข้อมูลความสามารถด้านภาษาไม่ครบ
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการลดหย่อนภาษีให้รองรับการคำนวณภาษีประจำปี 2560 ตามประกาศจากกรมสรรพากร
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการนำส่งด้วย Encoding UTF-8 หรือ ANSI
  2. ปรับรูปแบบการนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา (รูปแบบ MTS) ตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ปรับให้ธนาคารกสิกร (รูปแบบ Kbank batch) มีการแจ้งเตือนเมื่อเลือกสาขาเกิน 1 สาขา กรณีเลือกแบบรวมไฟล์
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับให้สามารถกรอกเอกสารใบรับแพทย์ได้ กรณีมีการอนุมัติเอกสารลาป่วยแล้ว
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service ::
  1. ปรับให้รองรับกรณีใช้งานหลาย Database พร้อมกันและมีการตั้งค่าช่วงเวลาการดึงข้อมูลที่แตกต่างกัน
  2. เพิ่มการควบคุมการทำงานผ่าน System Tray เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
  3. เพิ่มให้สามารถตั้งค่า Profile ของโปรแกรม HRMI ได้ผ่านทาง Service
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ format128 ไม่ได้ กรณีเลือกการจัดเก็บแบบรวมไฟล์เดียว
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่แสดงข้อมูล กรณีเลือกนำส่งทั้งเดือน
 • FIXED Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับการตั้งค่า Service กรณีผู้ใช้ไม่มี Login Password

Version 8.1.017.0.20180110

 • ADDED System ::
  1. ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Visual J# อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งอีเมลไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด
  2. ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Access Database Engine อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการ Import Excel ไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด
  3. ปรับให้รองรับการทำงานกับ Microsoft Windows 10 Version 1709
 • ADDED Login :: เพิ่มการตรวจสอบการ Auto Update ข้อมูลจำนวนวันลาคงเหลือ กรณีกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติ ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร
 • ADDED Option :: เพิ่ม Option Automatic Retrieve Data เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะให้ระบบโหลดข้อมูลในหน้า List อัตโนมัติหรือไม่
 • ADDED บันทึกข้อมูลองค์กร :: เพิ่มการปรับขนาดรูปองค์กร เพื่อให้สามารถแสดงผลรายงานได้รวดเร็วขึ้น
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร ::
  1. เพิ่ม Option กรณีมีการลาข้ามวัน สำหรับคิดเบี้ยขยัน, หักลางาน, จ่ายคืนลางาน และจำนวนวันอนุญาติลา
  2. ปรับให้สามารถเลือก CC E-mail เฉพาะกรณีเอกสารเข้าลำดับขั้น หรือไม่เข้าลำดับขั้นได้
  3. ปรับการแสดง ตารางข้อกำหนดการลา ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • ADDED กำหนดประเภทการลา :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED กำหนดข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดชุดข้อสอบ :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดสำรวจหลักสูตรอบรม :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดรูปแบบกลุ่มตารางการทำงาน :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้
 • ADDED กำหนดรูปแบบเงินกู้ :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้
 • ADDED ตั้งค่าการเชือมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้รองรับการเลือก View มาใช้ในการดึงข้อมูล
 • ADDED บันทึกพนักงานทดลองงาน :: ปรับให้สามารถเปิดดูรายละเอียดผลการประเมินได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารแล้ว
 • ADDED บันทึกบัตรพนักงาน > More Action > รับคืน/ยกเลิกบัตร :: เพิ่มคำอธิบายประเภทของบัตรที่ใช้งานกับเมนูที่เลือก
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > More Action > เพิ่มสถิติการลาลายกมาตามประเภทการลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนการลายกมา
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other Menu > ข้อมูลการลายกมา :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนการลายกมา
 • ADDED รายงานประเมินผลงานพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time :: เพิ่มหน้าจอ “บันทึกรูปแบบ Flexible Time” เพื่อกำหนดรูปแบบกะงานแบบ Flexible
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time > More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: เพิ่มหน้าจอ “เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน” เพื่อกำหนดพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED บันทึกข้อมูลกะงาน ::
  1. เพิ่ม Tab “ข้อกำหนดการขอ OT”
  2. เพิ่ม Checkbox ใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้"
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงกะงานของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED ประมวลเวลาการทำงาน ::
  1. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาทำงานลักษณะต่าง ๆ และเพิ่มการกำหนดรายหักการลงเวลาผิดพลาด
  2. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาแบบ Flexible Time"
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) ::
  1. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาทำงานลักษณะต่าง ๆ และเพิ่มการกำหนดรายหักการลงเวลาผิดพลาด
  2. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาแบบ Flexible Time"
 • ADDED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณรายได้อื่นๆ (เบี้ยขยัน), หักลางาน และจ่ายคืนลางาน จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)” ก่อน Post ไปยังระบบ Payroll
 • ADDED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณรายได้อื่นๆ (เบี้ยขยัน), หักลางาน และจ่ายคืนลางาน จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)” ก่อน Post ไปยังระบบ Payroll
 • ADDED ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มรูปแบบนำส่งธนาคาร MTS Internet สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2. เพิ่มรูปแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 1 ยื่นผ่านสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ "
 • ADDED รายงานการลา ขาด สาย (ทุกเรียง ยกเว้นพนักงานไม่ขาด ลา มาสาย) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปวันลาเป็นรายเดือน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานจำนวนวันลาคงเหลือพนักงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบการลาเป็นรายเดือน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปการลาของพนักงานแต่ละหน่วยงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปวันทำงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานรายละเอียดการลา (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงาน MANHOUR LOST (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา : เรียงตามพนักงานแบบแจกแจงจำนวนเงิน :: ปรับการแสดงจุดทศนิยมเป็น 4 ตำแหน่ง
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ให้ตรงตามรูปแบบของกองทุน
 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่ม Checkbox ลบข้อมูลทั้งหมดขององค์กรที่ปิดกิจการ และปรับ Process ให้สามารถลบข้อมูลขององค์กรที่ปิดกิจการได้
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. กรณีใช้กะงานข้ามวันลา ปรับให้แสดงข้อมูลวันที่ขอลาแสดงตามเงื่อนไข จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
  3. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”"
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. กรณีใช้กะงานข้ามวันลา ปรับให้แสดงข้อมูลวันที่ขอลาแสดงตามเงื่อนไข จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
  3. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”"
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา > More Action > ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา > More Action > ข้อมูลสถิติการลา :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. ปรับให้แสดงกะงานล่วงเวลาตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Tab "ข้อกำหนดการขอ OT" จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกะงาน
  3. เพิ่ม Column Error โดยจะแสดง “E” กรณีที่ข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลามีการผิดพลาด
  4. ปรับการแจ้งเตือนรายละเอียดการผิดพลาด ที่ Task Result
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. ปรับให้แสดงกะงานล่วงเวลาตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Tab "ข้อกำหนดการขอ OT" จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกะงาน
  3. เพิ่ม Column Error โดยจะแสดง “E” กรณีที่ข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลามีการผิดพลาด
  4. ปรับการแจ้งเตือนรายละเอียดการผิดพลาด ที่ Task Result
  5. เพิ่มปุ่ม “การกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา” โดยเมื่อทำการเลือกจะสามารถกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม เพื่อให้ระบบ Generate ข้อมูลการทำงานล่วงเวลาให้อัตโนมัติ
 • ADDED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED Dashboard (ทั้งระบบ) ::
  1. ปรับหน้า Range เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  2. แก้ไขการแสดงผลของข้อมูลและ Chart ให้ถูกต้อง"
 • ADDED ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS :: เพิ่มการตรวจสอบกรณีแสดงผลข้อมูลของระบบ Time Attendance และ Payroll จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล MIS :: เพิ่มการตรวจสอบกรณีแสดงผลข้อมูลของระบบ Time Attendance และ Payroll จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบ) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายปี) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายไตรมาส) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบ) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายปี) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายไตรมาส) (ทุกเรียง)" :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED Define Permission :: ปรับให้การ Update child ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

 1138
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์