Version 8.1.045.0.20200427

Version 8.1.045.0.20200427

Version 8.1.045.0.20200427

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการกำหนด "ประเภทการคำนวณ" สำหรับรายได้-รายหักประจำ
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: เพิ่มให้สามารถกรอกหมายเหตุของรายได้-รายหักแต่ละรายการได้
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับกรณีมีการลงเวลาทำงานล่วงหน้าจากเครื่องลงเวลา
 • ENHANCEMENT Create Template :: ปรับให้ชื่อเมนู ตาม Option ภาษาที่ใช้งาน
 • ENHANCEMENT กำหนดรหัสธนาคาร :: เพิ่มการแสดงชื่อหน้าจอสำหรับการแจ้งเตือน กรณีลบรหัสธนาคาร หรือรหัสสาขาธนาคาร ที่มีการนำไปใช้งานแล้ว
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: ปรับให้สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดคำนวณ OT เดือนละครั้ง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการกำหนด "ต้องแนบรูปเมื่อลงเวลาผ่าน Mobile" ได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เปลี่ยน Path Default สำหรับ Generate ไฟล์นำส่งไปที่ Windows Download
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับไฟล์ Save to Excel ให้แสดงคอลัมน์ให้ตรงกับรายงานในโปรแกรม
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับการแสดงอัตราเงินสมทบร้อยละ ให้แสดงข้อมูลในส่วนร้อยละการสมทบของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: เพิ่มการแสดงยอดสมทบส่วนของนายจ้างออกให้ ในไฟล์ Export Excel Data
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน หรือยกเลิกเอกสารก่อนหน้า ขณะกำลังบันทึกเอกสารใหม่
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงเวลาการทำงาน กรณีมีการลา และลงเวลาผิดพลาด กรณีใช้กะงานที่กำหนดวิธีคำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนแล้ว ไม่แสดง "จำนวน" กรณีเป็นค่าแรงรายชั่วโมง ที่ได้จากการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. แก้ไขปัญหาการจ่ายเงินคืนเมื่อลาให้พนักงานรายชั่วโมงไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาประเภทกำหนดการจ่ายเงินคืนเมื่อลา
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ แบบขั้นบันไดที่ตั้งค่าการคำนวณแบบนับสะสมไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานการเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูล วัน เวลาเข้า-ออกงาน ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และองค์กรกำหนดปีพุทธศักราช
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารทหารไทย รูปแบบ SAP แสดงเลขที่บัญชีบริษัทไม่ถูกต้อง
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกสิกร และธนาคารกรุงเทพ แสดงยอดเงินได้ของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานรหัสเดียวกันในเดือนเดียวกัน
  3. เพิ่มการแสดงข้อมูลพนักงานที่ลาออกก่อนวันที่เริ่มใช้โปรแกรม และไม่มีการประมวลผลรายได้ แต่มียอดยกมา ในการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภงด.1 ก ในปีภาษีดังกล่าว
 • FIXED รายงานการบันทึกจ่าย :: แก้ไขปัญหางวดการจ่ายแสดงรายการรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง กรณีเป็นรายได้-รายหักที่บันทึกการจ่ายสำหรับงวดพิเศษ
 • FIXED รายงานการจ่ายรายได้-รายหักไม่ประจำ :: ปรับให้ไม่แสดงรายได้ไม่ประจำ ประเภทค่าล่วงเวลา
 • FIXED รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้อง กรณีเลือกรวมรายได้ในงวดการจ่ายครั้งเดียวเนื่องจากออกจากงาน
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงยอดประกันสังคมยกมา และกองทุนยกมา กรณีพนักงานเริ่มงานในวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรม และกำหนดวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรมกลางปี
 • FIXED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้สามารถขอบันทึกลงเวลาทำงานของกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดได้

   131
  ผู้เข้าชม

  หมวดหมู่

  ติดต่อเรา

  ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์