ธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการ

36 รายการ
บริการให้การสนับสนุนและให้บริการใหเคำปรึกษาด้านต่างๆแก่บริษัทในเคริอและบริษัทในกลุ่ม
จัดหางานให้คนทำงานในประเทศให้บริการเช่าห้องและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรม หรือ ประชุม
ศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ให้บริการด้านการบริหารธุรกิจและบริการด้านวิชาชีพ
ให้บริการเป็นตัวแทนในการขายและการบริหารการจัดการธุรกิจการค้าสินค้าส่งออก
บริการฉุกเฉินด้านรถยนต์ขั้นเบื้องต้นทั่วประเทศ แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปกิจการให้บริการและเป็นที่ปรึกษาด้านไอที
บริการจัดส่งสินค้า,จัดทำบัญชีและการเงิน,บริการธุรกิจ
ให้บริการจัดการด้านการสนับสนุนโรงพยาบาล
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์