Welfare

17 รายการ
ใช้สำหรับกำหนดรายการ รายละเอียด คุณสมบัติของทรัพย์สินและสวัสดิการของพนักงานที่จำได้รับ เช่น Notebook ยี่ห้อ IBM รุ่น R60 เป็นต้น
3059 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรายการและคุณสมบัติของทรัพย์สินที่มีการใช้ในองค์กรหรือบริษัท เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและตรวจสอบ
3395 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดหมวดย่อยของ Category Type โดยกำหนด Category จะอ้างอิงประเภทจาก Category Type เช่น ยี่ห้อ (IBM, Apple, acer), ขนาด (เล็ก, กลาง, ใหญ่) เป็นต้น
2826 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดสวัสดิการที่มีในแต่ละประเภทสวัสดิการ เช่น ประเภทสวัสดิการเงินกู้ สามารถจำแนกสวัสดิการได้ คือเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ระยะยาว เงินกู้ระยะสั้น เป็นต้น
4225 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของประเภทสวัสดิการ เช่น ประเภทสวัดิการเงินกู้ ทรัพย์สิน ซึ่งการกำหนดประเภทสวัสดิการนี้ จะนำไปใช้ที่การกำหนดสวัสดิการต่อไป
4571 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับตรวจสอบรายการจ่ายและชำระคืนสวัสดิการที่พนักงานยื่นคำร้องขอเบิกสวัสดิการและได้กำหนด เงื่อนไขการรับ– ชำระคืน เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์จนครบ เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูกำหนดครบงวดการจ่ายและชำระคืนในรูปของปฏิทินได้
3223 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับประมวลผลจ่ายสวัสดิการ - ชำระสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงินกู้ เงินเบิกล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผล รายได้-รายหัก ของพนักงานแต่ละคน ตามรายการเอกสารที่ได้ประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว
3038 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับประมวลผลการจ่าย-ชำระสวัสดิการของพนักงาน รายการที่เกิดจาก generate อัตโนมัติของระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหักเงินจากบัญชีเงินเดือน เป็นต้น
3312 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับการบันทึกคืนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการชำรุดหรือสาเหตุการคืนจากการลาออกหรือเกษียณอายุ
3465 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกรายการเบิกทรัพย์สินให้กับพนักงานแต่ละคนโดยมีการออกเลขที่เอกสารและสามารถเลือกรายการทรัพย์สินได้หลายรายการพร้อมกัน และระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเบิก พร้อมทั้งสามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงการถือครองทรัพย์สินของพนักงานแต่ละคนได้
4931 ผู้เข้าชม
4765 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์