Welfare

17 รายการ
ใช้ยกเลิกสวัสดิการของพนักงานเป็นรายบุคคล และระบุสาเหตุยกเลิก กำหนดช่วงเวลาของการยกเลิก พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานถูกยกเลิกสวัสดิการที่เคยได้รับโดยอัตโนมัติ และการคืนสวัสดิการเมื่อครบกำหนดที่ยกเลิกไว้
3131 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับสวัสดิการบางประเภทที่ต้องชำระคืนเงิน เช่น สวัสดิการเงินกู้ยืม เป็นต้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดของการรับชำระเงินคืน สามารถบันทึกชำระคืนได้หลายเอกสารซึ่งเป็นของพนักงานคนเดียวกัน
2874 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ทำบันทึกคำร้อง ขอเบิกสวัสดิการ ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการทุกรูปแบบ ซึ่งการบันทึกจ่ายในรูปแบบของเงินสดนี้ User จะเป็นผู้บันทึกเอง แต่สำหรับกรณีที่จ่ายเงินผ่านธนาคาร ระบบจะทำการ Post รายการจ่ายให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ User ไม่ต้องทำการบันทึกเอง
4668 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Welfare ใช้สำหรับบันทึกคำร้องขอรับสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ตามที่องค์กรกำหนดไว้ เช่น ค่าการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในกรณีที่สวัสดิการมีการรับ – ชำระเงิน สามารถระบุเงื่อนไขให้รับ – ชำระ ทั้งแบบครั้งเดียว
3661 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกสวัสดิการแต่ละประเภท โดยสามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได้ทั้งสวัสดิการภายในและสวัสดิการภายนอก
3362 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่ได้กำหนดขึ้นไว้ในการกำหนดสวัสดิการ ( ที่ระบบ Setup ) ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่องค์กร ถึงแม้จะเป็นรหัสสวัสดิการตัวเดียวกันก็ตาม สามารถกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดสรรสวัสดิการได้
4063 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกรายการทรัพย์สินและรายละเอียดต่างๆ ที่องค์กรมีการกำหนดใช้ โดยจะดึงข้อมูล Product และ Items ที่กำหนดที่ระบบ Setup ในส่วนของ Welfare มาสร้างเป็นรายการทรัพย์สิน พร้อมทั้งกำหนดรหัสสวัสดิการของบริษัทเข้ากับรายการทรัพย์สิน เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิในการขอเบิกสวัสดิการจากการได้ถือครองทรัพย์สินดังกล่าว
5338 ผู้เข้าชม
4764 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์