Personnel

18 รายการ
ใช้สำหรับกำหนดระดับของพนักงานในองค์กร เนื่องจากบางองค์กรได้มีการจัดระดับของพนักงาน เช่น ระดับผู้บริหารสูงสุดระดับผู้จัดการแผนก และระดับทั่วไป เป็นต้น
6310 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มพนักงาน ในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทต้องการให้มีการแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มๆ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรหรือบริษัทต้องการมอบสิทธิพิเศษแก่พนักงาน ซึ่งแต่กต่างกันออกไปจึงจำเป็นต้องแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม เป็นต้น
3556 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มผู้ใช้เพื่อนำไปกำหนดสิทธิ์การมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึงโปรแกรม
3356 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกการโอนย้าย การโยกย้ายสาขาให้กับพนักงานได้ (กรณีบริษัทมีสาขา)
4070 ผู้เข้าชม
แสดงตัวอย่างรายงานทะเบียนลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย, รายงานทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, รายงานรายชื่อพนักงาน, รายงานพนักงานแต่ละหน่วยงาน, รายงานการปรับอัตราจ้างแยกตามประเภทการปรับ, รายงานพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
79118 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับระบุกลุ่มผู้ใช้ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการกำหนดว่าพนักงานที่อยู่ในองค์กรแต่ละคนนั้น อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ใดในการที่จะใช้ Program เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการกำหนด Security ด้วย
3726 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกรายการหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะได้ทำการระบุรหัสกองทุนให้กับพนักงานแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานด้วย
4530 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ในองค์กรนั้นๆ รวมทั้ง รอผลการอนุมัติการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
5478 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกการปรับตำแหน่ง การทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งการปรับนั้น จะทำการแยกออกเป็น การปรับเงินเดือนและ การปรับตำแหน่งในการทำงานซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทการปรับ วันที่เสนอปรับ วันที่มีผลใช้ วันที่ทำการอนุมัติ
6049 ผู้เข้าชม
9530 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์