Overview

19 รายการ
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้บริหารและ HR จัดการงาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยถูกพัฒนามาเพื่อรองรับองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" ซึ่งสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว จะมีกี่สาขา พนักงานเยอะแค่ไหน ข้อมูลจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ โปรแกรม Prosoft HRMI ก็สามารถจัดการได้ง่ายๆ
1318 ผู้เข้าชม
ระบบลาออนไลน์ ESS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การลงเวลาเข้า-ออกผ่านมือถือ จัดการข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ขออนุมัติลาต่างๆ การแก้ไข/ปรับปรุงเวลาการทำงาน ดูสถิติ ขาด ลา มาสาย หรือการตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันใจ
3961 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน Payroll สำหรับ HR ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRMI (Human Resource Management Intelligence) ช่วยบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ สำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากรรองรับงานส่วนต่างๆ ของระบบงานบุคคล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด.1 ภงด.1ก ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือน และสามารถดูรายงานราชการต่างๆ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาน ภงด.1 , ภงด.1 ก , ภงด. 91
26119 ผู้เข้าชม
1038 ผู้เข้าชม
8533 ผู้เข้าชม
โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligence) เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’ ใช้คำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และสามารถจ่ายเงินได้หลายงวดต่อเดือน เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวด พิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายเงินให้กับพนักงาน
26814 ผู้เข้าชม
เป็นระบบสุดท้ายของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างโครงการ กำหนดงาน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึก Timesheet ให้ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ อีกทั้งยังกำหนดรูปแบบการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละโครงการได้ถึง 4 รูปแบบ พร้อมกับมีระบบประมวลผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบกับการลงเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ
9861 ผู้เข้าชม
ระบบ Loan Management เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่างๆได้มากขึ้น
10687 ผู้เข้าชม
เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน โปรแกรมเงินเดือน HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลCost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เป็นต้น และสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง/วัน ในการทำงานกำหนดรูปแบบไตรมาส สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กร
9500 ผู้เข้าชม
5991 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์