Business Flow

Business Flow โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI

              ปัจจุบันบทบาทของ HR ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มา ซึ่งการจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพทันสมัย และ สามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่าง ฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นดังนั้นในการจัดวางระบบงานโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงาน จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

อะไรเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นท้าทายมากที่สุดของงาน HR ในทุกวันนี้

  • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับด้านข้อมูลที่เกี่ยว ข้องกับบุคลากรในองค์กร เพราะถ้ามีเทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรง HR ก็จะสามารถแสดงบทบาททางด้านการบริหารได้มากขึ้น
  • การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
  • การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
  • ความเร็วในการทำงานทำให้สามารถสร้างขยายงานใหม่ขึ้นแทนได้หรือแลกกับการมีเวลาเหลือมากขึ้น
             เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้บริษัท จึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI ขึ้นมาเพื่อให้ User Friendly กับระบบการทำงานต่างๆ และสามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหมายโดยทั้งนี้ มีการยก ระดับ การใช้เทคนิคความรู้และทักษะความสามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
             โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI มีการแบ่งการทำงานตามความต้องการของลูกค้าหากลูกค้ามีความจำเป็นในการ ใช้งานในบางอย่างหรือไม่ได้ ทำงานใน Module บางตัวท่านยังสามารถที่จะลด Cost ในการใช้โปรแกรมได้
 8533
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์