ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

ปรับให้แสดงกะงานในวันที่อยู่ในรอบเวลาทำงานเท่านั้น

            เนื่องจากเดิมกรณีกะงานประเภทข้ามวันที่รอบเวลาทำงานไม่ข้ามวัน โปรแกรมจะแสดงหางของกะงานในวันถัดไปด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องรอบเวลาการทำงานได้ ใน Version 066.0 จึงได้ปรับให้แสดงกะงานในวันที่อยู่ในรอบเวลาทำงานเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวอย่าง

 • กะงานประเภทข้ามวัน ที่มีรอบเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด 05.00 – 05.00 น. และรอบเวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.

 • กำหนดกะงานดังกล่าวในตารางการทำงานของพนักงานในวันที่ 01/07/2564

แบบเดิม หางของกะงานจะแสดงในวันที่ 02/07/2564 ด้วย

 

แบบใหม่ หางของกะงานจะไม่แสดงข้ามวันไปยังวันที่ 02/07/2564


  ปรับให้ในหนึ่งเอกสารสามารถขอทำงานนอกสถานที่ได้มากกว่าหนึ่งวัน

            เนื่องจากเดิมกรณีขออนุมัติทำงานนอกสถานที่จะสามารถขอได้เอกสารละ 1 วันเท่านั้น ทำให้หากต้องการทำงานนอกสถานที่หลายวันติดต่อกัน จะต้องขอเอกสารตามจำนวนวันที่ทำงาน ใน Version 066.0 จึงได้ปรับให้สามารถขอได้มากกว่า 1 วันใน 1 เอกสาร เพื่อความสะดวกในการขอและอนุมัติเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่าง

  แบบเดิม ขอได้เอกสารละ 1 วัน

  แบบใหม่ ขอได้หลายวันต่อ 1 เอกสาร

  ยกตัวอย่าง

  กรณีพนักงานขอทำงานนอกสถานที่จำนวน 2 วัน ดังรูป

  • พนักงานมีรอบเวลาของกะงานปกติในตารงการทำงานคือ 08.00 – 17.00 น.
  • กรณีพนักงานลงเวลาครอบคลุมช่วงเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดของเอกสารทำงานนอกสถานที่ เมื่อประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงาน วันที่ที่มีการขอเอกสารทำงานนอกสถานะที่ทั้งหมด จะแสดงเป็นการลงเวลาแบบปกติ ไม่สาย หรือออกก่อน ดังรูป   

   

   

   

   

   
   507
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์