การต่ออายุการทำงานหลังเกษียณ

การต่ออายุการทำงานหลังเกษียณเมื่อบริษัทมีพนักงานเกษียณอายุและบริษัทยังต้องการให้พนักงานช่วยเหลือในการทำงานต่อไป บริษัทควรดำเนินการ เรื่องค่าชดเชยกรณีการเกษียณอายุการทำงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ โดยยึดถือตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 วรรคท้าย ความว่า

          “การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม จะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการค้าของนายจ้างซึ่ง ต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง”

        จากข้อความข้างต้น สิ่งที่บริษัทต้องกำหนดในสัญญา มีดังนี้

        1. ควรกำหนดอายุสัญญาจ้าง 1 ปีก่อน เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว จึงต่อสัญญาอีกครั้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ปี

        2. ควรระบุรายละเอียดของงานว่า ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือผู้ชำนาญการ ให้คำแนะนำ ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือเป็นงานโครงการที่มีกำหนดวันเสร็จงาน หรือส่งมอบงาน ไม่ควรมอบหมายงานเดิม ๆ ที่เคยทำก่อนหน้านี้ โดยการบรรยายลักษณะงานใหม่ เหมือนการว่าจ้างชาวต่างชาติที่ต้องขออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

        3. หากเป็นไปได้ ควรกำหนดวันเวลาการทำงานใหม่ ไม่ใช่งานประจำแบบเดิม ๆ เช่น ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อนี้ไม่ได้เข้มงวด

        4. ระบุในข้อสุดท้ายของสัญญาว่า “เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง นายจ้างไม่จำเป็นต้องแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ”


ที่มา : www.hrchonburi.or.th

 180
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์