แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานเลือกได้เอง

แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานเลือกได้เอง


ในยุคที่มีพนักงานหลาย Generation เข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้การจัดสวัสดิการมีอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานได้ทุกกลุ่ม จึงมีหลายองค์กรที่นำเอาแนวคิดของ Cafeteria Benefits หรือ Flexible Benefits มาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม หลักของการออกแบบ Flexible Benefits คร่าวๆ ก็สามารถทำได้ดังนี้

  • แยกแยะสวัสดิการทุกประเภทที่มีในองค์กรให้ชัดเจน ว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่สวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด อันนี้บังคับใช้ทุกคน และสวัสดิการที่องค์กรจัดให้มีเพิ่มเติม มีกี่รูปแบบ เงื่อนไขเป็นอย่างไร แยกแยะให้ชัดเจน และกำหนดวงเงิน หรือ point ของแต่ละสวัสดิการให้ชัดเจนก่อนว่าสวัสดิการด้านนี้เท่ากับกี่ point
  • จัดกลุ่มพนักงาน อาจจะใช้ระดับงานของพนักงาน หรือกลุ่มลักษณะการทำงานก็ได้ เช่น กลุ่มพนักงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มหัวหน้างานระดับต้น ผู้บริหาร ฯลฯ เพื่อที่จะระบุถึงสิทธิของสวัสดิการที่อาจจะได้รับแตกต่างกันไป โดยกำหนดเป็นวงเงิน หรือบางแห่งกำหนดเป็นคะแนน หรือ point ที่มีสิทธิได้รับ เพื่อทำให้พนักงานรับทราบสิทธิของตนเองว่ามีอยู่เท่าไหร่
  • จากนั้นก็ให้พนักงานนำ point ของตนเองที่มีสิทธิอยู่ มาเลือกสวัสดิการที่สอดคล้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง เช่น ยังโสด ไม่มีครอบครัว ก็เลือกสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นหลัก ไม่ต้องเลือกอะไรที่เกี่ยวกับบุตร เพราะยังไม่มีบุตร หรือ คิดว่าตนเองยังแข็งแรง แทนที่จะเลือกการรักษาพยาบาล ก็เลือกไปที่การป้องกัน เช่น การเข้าฟิตเนสออกกำลังการ เป็นต้น พนักงานก็จะเลือกสวัสดิการตามสิทธิที่ตนเองมี (ตาม point)
  • HR ก็นำเข้าระบบ เพื่อที่จะบริหารจัดการสวัสดิการของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี ปกติ ก็จะให้สิทธิพนักงานเปลี่ยนแปลงสวัสดิการได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

จากนั้นถ้าพนักงานมีการเบิกหรือใช้สวัสดิการแต่ละตัวที่ตนได้เลือกไว้ ทาง ฝ่ายบุคคลก็สามารถที่จะบริหารจัดการสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มี Application เข้ามาช่วยได้เยอะ ซึ่งลดงาน Admin ของฝ่ายบุคคลลงไปได้มาก

การจัดสวัสดิการในลักษณะยืดหยุ่นนี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้ตรงมากกว่า และทำให้พนักงานรู้สึกว่า องค์กรจัดสวัสดิการให้เขาได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการมากกว่า การให้สวัสดิการแบบเดียวกันกับพนักงานทุกคน

ที่มา : prakal.com

 568
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์