ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

HRMI8 New Feature 

 1. HRMI8 > เพิ่มเงื่อนไข “หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน”
        1.1 หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน

     

          1.2 ไฟล์ Template Import ข้อมูลพนักงาน

      
      1.3 หน้าจอบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน          1.4  หน้าจอบันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา          1.5 หน้าจอประมวลผลรายได้   หากพนักงานมีวันที่เริ่มงานหรือวันที่ทำงานวันสุดท้ายอยู่ระหว่างงวด และถูกกำหนดการคำนวณเงินเดือนงวดแรกเป็น “หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน” จะมีคำนวณ ดังนี้

   • กรณีประมวลผล “เงินเดือน” ของ “พนักงานรายเดือน”

             เงินเดือน  = อัตราค่าจ้าง – (รวมอัตราค่าจ้างต่อวัน ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน)

   • กรณีประมวลผล “รายได้ – รายหักประจำ” ของ “พนักงานรายเดือนและรายวันวัน”

           รายได้ – รายหักประจำ = จำนวนเงิน – (รวมรายได้ประจำต่อวัน ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน)

   หมายเหตุ :

   • รวมอัตราค่าจ้างต่อวัน ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน = รวมเงิน [อัตราค่าจ้าง ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน/จำนวนวันทำงานต่อเดือนตามข้อกำหนดองค์กร] ของทุก ๆ วันที่ไม่ได้ทำงานในงวดเดือนนั้น ๆ
   • รวมรายได้ประจำต่อวัน ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน = รวมเงิน [จำนวนเงินรายได้ประจำ ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน/จำนวนวันทำงานต่อเดือนตามข้อกำหนดองค์กร] ของทุก ๆ วันที่ไม่ได้ทำงานในงวดเดือนนั้น

     

   ตัวอย่างเพิ่มเติม การคำนวณเงินเดือน ของพนักงานที่กำหนดประเภทพนักงาน “พนักงานรายเดือน”

        กรณีพนักงานเข้างานกลางงวด

      พนักงานมีวันที่เริ่มทำงาน : วันที่ 03/01/2020 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท       

   • กรณีกำหนดการคำนวณเงินเดือนงวดแรก เป็น “ตามฐานเงินเดือน” ระบบจะคำนวณเงินเดือน ตามอัตราค่าจ้างที่กำหนด

                                       ดังนั้น  เงินเดือน               = 15,000.00

   • กรณีกำหนดการคำนวณเงินเดือนงวดแรก เป็น “ตามเศษวันที่เหลือ” ระบบจะคำนวณเงินเดือน นับจากวันที่เริ่มงาน ถึงวันที่สิ้นสุดงวด

                     อัตราค่าจ้างต่อวัน             = 15,000.00/30 

                                                         = 500.00

                     จำนวนวันที่ทำงาน  ระหว่าง วันที่ 03/01/2020 ถึง 31/01/2020 เท่ากับ 29 วัน

                     ดังนั้น  เงินเดือน               = 500.00*29

                                                         = 14,500.00

   • กรณีกำหนดการคำนวณเงินเดือนงวดแรก เป็น “หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน” ระบบคำนวณเงินเดือน ตามอัตราค่าจ้างที่กำหนด หักอัตราค่าจ้างต่อวัน ตามจำนวนวันที่ไม่ได้ทำงาน

               อัตราค่าจ้างต่อวัน = 15,000.00/3

                                                   = 500.00

                                       วันที่ไม่ได้มาทำงาน           คือ วันที่ 01/01/2020 และ วันที่ 02/01/2020

                                                                           = 2 วัน

                                       ดั้งนั้น     รวมอัตราค่าจ้างต่อวัน ณ วันที่ไม่ได้ทำงาน = 1,000.00

                                                   เงินเดือน             = 15,000.00 – 1,000.00

                                                 = 14,000.00

    

    

    502
   ผู้เข้าชม
   สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์