Overview โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

Overview โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

(Human Resource Management Intelligence)

โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน Payroll สำหรับ HR ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร  ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRMI (Human Resource Management Intelligence) ช่วยบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ  สำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากรรองรับงานส่วนต่างๆ  ของระบบงานบุคคล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน  สถิติการลา  สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด.1 ภงด.1ก ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือน และสามารถดูรายงานราชการต่างๆ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาน ภงด.1 , ภงด.1 ก , ภงด. 91 รวมถึงรองรับการทำงานแบบ "Multi Company" ตอบโจทย์การทำงานที่ง่ายและสะดวกสบาย ครอบคลุมทุกธุรกิจ

    องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถคือ Key Success Factor ที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้นบทบาทการทำงานของ HR ในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กร HR จะต้องปรับหน่วยงานตนเองให้รับกับกลยุทธ์ขององค์กร ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น

  • การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)
  • การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development : HRD)
  • การเพิ่มผลงานของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE)
  • การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ ยังช่วยยกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร

   เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริหาร โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การลงทุนด้านซอฟแวร์ที่คุ้มค่า" เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface  ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง

 
HRMI System Diagram

Organization ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์กร

ระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบต่างๆ ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด บันทึก Job Description ของแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียด กำหนดรายการรายได้ รายการหัก ประเภท OT ประเภทการลาได้ไม่จำกัด ทั้งนี้หลังจากที่กำหนดแล้วโปรแกรมจะเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับระบบอื่นๆ
ดูเพิ่มเติม
Organization
				ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์กร

Personnel ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน

ระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงาน หลังจากที่กำหนดโครงสร้างต่างๆ ขององค์กรเสร็จแล้ว ก็จะนำข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดมาบันทึกประวัติของพนักงานโดยละเอียด เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน โรคประจำตัวข้อมูลทางครอบครัว บุคคลค้ำประกัน ข้อมูลรายได้/รายหัก ความสามารถ สถานะภาพส่วนตัว ค่าลดหย่อนประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัย ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่นๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ผลงานดีเด่น การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน
ดูเพิ่มเติม

Time Attendance ระบบบริหารเวลา

ระบบที่ใช้สำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เช่น การเข้างาน - ออกงาน การขาดลามาสาย การกำหนดกะทำงาน การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน และการบันทึกขาด ลา มาสาย สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text files ได้ รายงานแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับพนักงานที่มีปัญหากรณีที่ไม่ได้ทำการรูดบัตร เช่น ไม่ได้รูดบัตรเข้า ไม่ได้รูดบัตรออก มาสาย เข้าช้า - กลับก่อนกำหนดได้ มีรายงานสถิติการลาแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคนซึ่งทำให้แผนกบุคคล สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม

Payroll ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ระบบที่ใช้สำหรับทำการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ( รายได้/รายหัก ) ที่จ่ายให้กับพนักงานเพื่อคำนวณเงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงงานเหมา บันทึกรายได้ รายการหัก และ ค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีแบบหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม หลังจากที่ทำการประมวลผลเงินเดือนแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร หากมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคม สามารถบันทึกข้อมูล ภงด. 1 ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อลงบัญชีได้และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผ่านงานได้พร้อมทั้งสามารถเก็บยอดสะสม รายได้ รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไว้ทั้งปี
ดูเพิ่มเติม

Approve Center ระบบอนุมัติเอกสาร

ระบบอนุมัติที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ E-mail ทั้งผู้ร้องขอและผู้อนุมัติจะทราบความเคลื่อนไหวของเอกสารตลอดเวลา ทำให้ลดขั้นตอนงานเอกสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองคืกรให้ดีขึ้น และยังรองรับการกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น สิทธิ์การมองเห็น สิทธิ์การอนุมัติ การอนุมัติแทนตามช่วงเวลา รวมถึงสิทธิ์การอนุมัติแบบลำดับขั้นตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร
ดูเพิ่มเติม

Recruitment ระบบการคัดสรรพนักงาน

ระบบสรรหาบุคคลากรให้กับองค์กรที่มีขั้นตอนครบถ้วน เริ่มจากกระบวนการร้องขออัตรากำลังคน การสมัครงาน การนัดสอบ การทำข้อสอบ การสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลเพื่อเป็นพนักงานขององค์กร โดยทุกขั้นตอนสามารถกำหนดปฏิทินเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน E-mail ให้กับผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครงานได้รับทราบ ระบบนี้จะทำให้การบริหารงานบุคคลและการจัดสรรหาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดูเพิ่มเติม

Training ระบบการฝึกอบรม

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ ย่อมมาจากพนักงาน ที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายในและการฝึกอบรมภายนอกขององค์กร ตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน การประชุม/สัมมนา และการประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดูเพิ่มเติม

Welfare ระบบสวัสดิการของพนักงาน

ระบบเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและค่าแรงงาน เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน สรุปยอดค้างชำระเงินกู้ การจ่ายชำระเงินกู้ของพนักงาน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน บันทึกเบิกเงินล่วงหน้า และรับคืนจากเบิกเงินล่วงหน้า ทั้งแบบเงินสดและหักจากเงินเดือนของพนักงาน บันทึกเบิก – จ่าย ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สินของพนักงานในบริษัท
ดูเพิ่มเติม

Loan Management ระบบจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน

เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถปรับแก้ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll
ดูเพิ่มเติม

Job Control ระบบบริหารโครงการ

เป็นระบบสุดท้ายของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างโครงการ กำหนดงาน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึก Timesheet ให้ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ อีกทั้งยังกำหนดรูปแบบการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละโครงการได้ถึง 4 รูปแบบ พร้อมกับมีระบบประมวลผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบกับการลงเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ
ดูเพิ่มเติม

Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล

เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน โปรแกรมเงินเดือน HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลCost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เป็นต้น และสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง/วัน ในการทำงานกำหนดรูปแบบไตรมาส สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กร
ดูเพิ่มเติม

Dashboard ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน หรือ กราฟต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณ หรือวางแผนต่างๆ ได้ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จายพนักงานประจำปีได้, ติดตามรายงานการใช้สวัสดิการมากที่สุด และ Cost ที่เกิดขึ้น, ออกรายงานวิเคราะห์จำนวนเงินที่พนักงานขอเบิก หรือ บริษัทจ่ายให้พนักงานไปเป็นรายปี, แสดงรายงานอัตรากำลังคนย้ายเข้า - ย้ายออก จากหน่วยงาน หรือ เข้างาน - ลาออก, เรียกดูรายงานวิเคราะห์ Cost ของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนก หรือ หน่วยงานในแต่ละปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไป และยังสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้
ดูเพิ่มเติม
 26119
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์