• หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • HRMI Tips

 • ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน

ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน

 • หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • HRMI Tips

 • ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน

ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน

กรณีลูกจ้าง มาตรา 33 ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน ดังนี้ 

1.เป็นผู้ว่างงานจากสถานการณ์เศรษฐกิจ เช่น ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง
2.ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 เพราะต้องถูกกักตัว 14 วัน หรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือรัฐสั่งให้หยุด ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ตามขั้นตอน ดังนี้


กรณีลาออก

  1. ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทางเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง
  2. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th
   หรือส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์, โทรสาร, อีเมลล์ หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
  3. รอรับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

   กรณีถูกเลิกจ้าง

    1. ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทางเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง
    2. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th
     หรือส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์, โทรสาร, อีเมลล์ หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
    3. รอรับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน

     และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

      370
     ผู้เข้าชม
     สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์