ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

• กำหนดปฏิทินบริษัทเพิ่มให้สามารถเลือกปีของวันหยุดได้
• บันทึกข้อมูลพนักงานเพิ่มเงื่อนไขการลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ที่เกิดปี 2561 เป็นต้นไป คนละ 60,000 บาท
• ประกาศปรับ Auto Check Update Version ให้ Popup download new version หลังหน้า Login อ้างอิงตาม Permission ของ User
• ประกาศปรับ Concept การส่งเมล์แจ้งเตือนเอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน 
• ประกาศปรับไฟล์ Import ตารางการทำงาน เพิ่ม Macro ให้สามารถสร้างวันที่ได้ง่าย
• ประกาศปรับหน้าจอบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน(Info) ตัดเมนู Import_Export ออกจาก More Action
• เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงาน ล.ย.01 แบบแจ้งรายงานการเพื่อการหักลดหย่อน
• เพิ่มเงื่อนไขลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร แต่ละคราวต้องไม่เกิน 60,000 บาท
• รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) เพิ่ม Checkbox แสดงการลงเวลาตามที่คำนวณเงิน

 416
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์