• หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • HRMI Tips

 • คุณทราบหรือไม่ว่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ HR จะต้องทำให้กับพนักงานเมื่อไหร่

คุณทราบหรือไม่ว่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ HR จะต้องทำให้กับพนักงานเมื่อไหร่

 • หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • HRMI Tips

 • คุณทราบหรือไม่ว่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ HR จะต้องทำให้กับพนักงานเมื่อไหร่

คุณทราบหรือไม่ว่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ HR จะต้องทำให้กับพนักงานเมื่อไหร่

 


คุณทราบหรือไม่ว่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือใบหัก ณ ที่จ่าย HR จะต้องทำให้กับพนักงานเมื่อไหร่
       หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือเอกสารแสดงยอดหักภาษี ณ ที่จ่ายตามแต่ละปีภาษี ซึ่งฝ่ายบุคคลจะต้องทำให้กับพนักงาน 2 กรณี
 1. เมื่อมีพนักงานแจ้งขอลาออกระหว่างปีภาษี ซึ่งพนักงานจะต้องใช้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ประจำปี หรือใช้เพื่อแสดงหลักฐานยอดรายได้ยกมา ภาษียกมา ประกันสังคมยกมา ในการเข้าทำงานกับบริษัทใหม่
 2. เมื่อสิ้นปีภาษี พนักงานจะต้องการทราบข้อมูลรายได้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ประจำปี บางบริษัทนายจ้างจะเป็นฝ่ายยื่นแทนพนักงาน แต่บางบริษัท จะให้พนักงานเป็นผู้ยื่นข้อมูลของตนเอง
       ระบบ Payroll มีรายงานทางราชการ หนังสือรับรอง 50 ทวิ ที่เป็นรูปแบบถูกต้องตามแบบของราชการ ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกพิมพ์ได้จากระบบบทความโดย : คุณวัชราภรณ์  นีละสมิตร
 49569
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์