วางแผนการคัดเลือกพนักงาน แบบ HR มืออาชีพ

วางแผนการคัดเลือกพนักงาน แบบ HR มืออาชีพการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำงานที่ดึงดูดใจอาจไม่เพียงพอ ที่จะทำให้คุณได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประวัติการทำงานที่ผู้สมัครส่งมายัง HR นั้นมักถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี แม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานผู้สมัครก็ได้ซักซ้อมการตอบคำถามที่มักถูกถามในการ สัมภาษณ์งานมาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้คุณได้ผู้สมัครที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพแล้ว ต้องวางแผนอย่างดีในทุกขั้นตอน

• วางแผนในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยควรมีการนัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกพนักงานในแต่ละ ตำแหน่ง อาทิ HR ผู้จัดการแผนก และอาจรวมถึงพนักงานที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งนั้น ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ

• ทบทวนคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการในตำแหน่งนั้น ๆ โดยจัดลำดับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ประสบการณ์ การศึกษา บุคลิกลักษณะที่พึงมี เพื่อที่ HR สามารถระบุในประกาศรับสมัครงานได้อย่างชัดเจน เมื่อลงประกาศงาน และใช้ในการคัดเลือกประวัติการทำงานของผู้สมัครงานในเบื้องต้นด้วย

• เมื่อคุณได้ลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการแล้ว ก่อนที่จะลงประกาศรับผู้สมัครจากภายนอก ควรเปิดโอกาสให้มีการประกาศรับสมัครพนักงานจากภายในเสียก่อน เมื่อไม่ได้ผู้สมัครที่เป็นพนักงานจากภายในจึงเริ่มประกาศภายนอกต่อไป เช่น ประกาศรับสมัครพนักงานขาย ในเว็บไซต์ www.jobsDB.co.th

• กำหนดตัวผู้ที่จะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัคร จากนั้นวางแผนการสัมภาษณ์งาน และการติดตามผล

• เริ่มต้นคัดเลือกพนักงานด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อน

• ซักซ้อมการสัมภาษณ์เต็มรูปแบบ ด้วยการเตรียมถามคำถามเชิงพฤติกรรม โดยอาจเขียนสคริปต์สิ่งที่คุณจะถามไว้ก่อน ในเมื่อผู้สมัครยังมีการเตรียมตัวซ้อมตอบคำถาม ผู้สัมภาษณ์ก็ควรเตรียมตัวซ้อมถามคำถามเช่นกัน โดยกำหนตัวอย่างคำถามอาทิ ให้ผู้สมัครเสนอวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่คุณกำหนด หรือจากสถานการณ์การทำงานทั่ว ๆ ไป หรือเสนอวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เป็นต้นนอกจากนี้ยังควรถามคำถามที่วัดความเหมาะสมกับคุณสมบัติที่กำหนด ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ ความสามารถเฉพาะทาง ประสบการณ์ ความสามารถในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

• การทดสอบความสามารถอาจช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครได้ง่ายขึ้น เช่น ทดสอบทักษะในการเขียนของผู้สมัครงานตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า ด้วยการเขียนอีเมล์ถึงลูกค้าอย่างสั้น ๆ (อย่าลืมว่า ผู้สมัครงานในตำแหน่งเดียวกันควรได้รับการทดสอบและวัดผลด้วยกระบวนการเดียว กัน)

• นอกจากคำถามทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานแล้ว ควรกำหนดคำถามที่สะท้อนบุคลิกลักษณะของผู้สมัคร ที่จะทำให้คุณรู้จักผู้สมัครคนนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้สมัคร ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนรับสมัครพนักงานจะช่วยให้กระบวนการคัดเลือก พนักงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอย่างขึ้น และทำให้ได้พนักงานชั้นหัวกะทิเพิ่มขึ้นในองค์กรบทความโดย : jobsDB.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 5287
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์