องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารคนกันอย่างไร

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารคนกันอย่างไรองค์กรที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี จะทำให้องค์กรมีผลงานที่ดีกว่า องค์กรที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ดี มีผลการวิจัยมากมายที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะพิสูจน์ประโยคข้างต้น ล่าสุดได้มีงานวิจัยของ The World Federation of People Management Associations (WFPMA) and the Boston Consulting Group (BCG) ได้ทำการวิจัยองค์กรต่างๆ กับการบริหารคนขององค์กร เพื่อที่จะดูว่า การบริหารคนกับความสำเร็จขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ผลการวิจัยที่ออกมาแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น จะมีรายได้สูงกว่าองค์กรที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ดีถึง 3.5 เท่า และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรเหล่านี้มีอย่างโดดเด่นมากๆ ก็คือ เรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) การบริหารผลงาน (Performance Management) และการบริหารค่าตอบแทน (Reward Management) นั่นเอง

อย่างไรก็ดี มีการศึกษารายละเอียดว่า องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารคนนั้น มีความโดดเด่นในการบริหารคนในด้านใดบ้าง ซึ่งผลจากการศึกษาก็ปรากฏดังต่อไปนี้

• การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน มีการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เน้นไปที่ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรมากกว่า มองไปที่คนที่เรียนเก่ง หรือทำงานเก่งอย่างเดียว แต่ไม่เหมาะกับองค์กร ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างมาก และมีนโยบายว่า คนที่มีหน้าที่ในการคัดเบือพนักงานเข้ามาทำงานก็คือ คนเก่งในองค์กร และคนที่มีผลงานที่ดีเลิศในองค์กร เพราะมีความเชื่อว่า คนเก่ง ย่อมจะเลือกคนเก่งเข้าทำงาน

• การรักษาพนักงาน มีระบบการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ทำงานกับองค์กร ซึ่งระบบการรักษาพนักงานก็จะประกอบไปด้วยระบบการบริหารค่าตอบแทนที่ดี รวมทั้งระบบการบริหารค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน

• การบริหารคนเก่ง องค์กรที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล จะมีการสร้างระบบบริหารคนเก่งไว้ โดยจะสร้างแนวทางในการพัฒนาพนักงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ซี่งระบบเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ซึ่งเป็นระบบที่ส่งเสริม และรักษาคนเก่งขององค์กรให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก

• การสร้าง Employer Branding องค์กรเหล่านี้จะมีการสร้าง Brand ในการบริหารคนของตนเอง ซึ่งทำให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกรู้ว่า ถ้าเข้ามาทำงานที่องค์กรนี้แล้ว เขาจะเป็นอย่างไร มีการเติบโตอย่างไร และสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างไร

• ระบบบริหารผลงานและการให้ค่าตอบแทน องค์กรที่เน้นการสร้างผลงาน และการบริหารคนที่ดี จะมีระบบการบริหารผลงานที่ดีเช่นกัน โดยจะมีการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรลงสู่หน่วยงาน และพนักงานทุกคน ในการทำงานก็จะมุ่งเน้นการสร้างผลงานของตนเองที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเมื่อองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะมีระบบการให้รางวัลตามผลงานที่เป็นธรรม และสามารถดึงดูดและจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นในปีต่อๆ ไป

• ระบบการพัฒนาผู้นำขององค์กร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารคนนั้น จะมีการสร้างระบบการพัฒนาผู้นำของตนเอง ทำให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำของหน่วยงาน และผู้นำขององค์กรตามลำดับ พยายามส่งเสริมให้หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร จะต้องสร้างและพัฒนาผู้นำของหน่วยงานของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยใช้วิธีการ สอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และการให้คำปรึกษา (Counseling) เพื่อที่จะสร้างผู้นำของตนเองขึ้นมารองรับการเติบโตขององค์กร

ผลการวิจัยบอกอย่างชัดเจนว่า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารคน โดยมีระบบทั้ง 6 ข้างต้นอย่างดีนั้น จะเป็นองค์กรที่สามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้ และสร้างผลกำไรได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ ทั่วไปมากขึ้น 3.5 เท่าเลยทีเดียวบทความโดย : คุณ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2461
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์