การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้

การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้


       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานรากที่ทุกองค์การเริ่มหันมาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากองค์การบางแห่งเริ่มไปเน้นที่เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆที่นำพามาซึ่งผลประกอบการโดยรวมขององค์การท้ายสุดก็ไม่พ้นเรื่องการบริหารคนต้องมาเริ่มต้นที่การพัฒนาและใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่ของคนในองค์การเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนขององค์การ

       ซึ่งผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างผลการศึกษาวิจัยของ Olver,Roy and Watter (1999)ตามแผนภาพด้านล่างดังนี้                      จากการศึกษาองค์การจะเห็นได้ว่า สมัยปี ค.ศ. 1982 ในยุคนั้นส่วนใหญ่จะไปเน้นที่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (62%) มากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (38%) แต่พอมาถึงหลังปี ค.ศ.2000 องค์การเริ่มหันมาสนใจโดยเน้นไปที่ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (85-90%) ส่วนสินทรัพย์ที่จับต้องได้เหลือเพียง (10-15%) เท่านั้น ท่านผู้อ่านคงไม่ต้องแปลกใจว่าองค์การปัจจุบันเริ่มมองเห็นความสำคัญเรื่อง ของการบริหารคนซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญขององค์การดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยผู้เขียนจะขอขยายความเพิ่มเติม เรื่องสินทรัพย์ที่จับต้องได้และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้นั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์การ

       สำหรับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) จะประกอบไปด้วย

       1.ทุนมนุษย์ (Human Capital)ซึ่งจะประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถทักษะ และค่านิยมขององค์การ จะต้องเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคนที่มีศักยภาพดังกล่าวเข้าสู่องค์การ โดยเป็นการมองภาพรวมของการเตรียมแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม 

       2.ทุนสารสนเทศ (Information)โดยจะประกอบไปด้วย ระบบ ข้อมูลและเครือข่าย คนในองค์การมีความรู้แล้วยังไม่พอ จำเป็นต้องมีเครื่องมือทางด้านสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น ด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่สามารถจะมาเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า การเตรียมแผนความพร้อมด้านสารสนเทศ (ICT Plan)

       3.ทุนองค์การ(Organization Capital)ประกอบไปด้วย ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์การ และทั้งสามสิ่งต้องมีความเป็นระนาบเดียวกันซึ่งต้องมีความพร้อมในการเตรียมแผน การจัดการความรู้ในองค์การ(Knowledge Management)  

       สรุปแล้วการที่ทุกองค์การได้มาเน้นที่สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ต้องมีการวางแผนทั้งสามหัวข้อหลักๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวบรวมมาทำเป็นแผนใหญ่ๆได้ 3แผนคือ แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนสารสนเทศ และแผนการจัดการความรู้ขององค์การเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแผนกลยุทธ์ขององค์การในแต่ละปี

       การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การที่จะให้สอดคล้องกับธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุคเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ดังนี้

       จากแผนภาพด้านบน ยุคเศรษฐกิจได้เริ่มตั้งแต่ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศและยุคการจัดการความรู้ ซึ่งในการวางกลยุทธ์ขององค์การนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมแผนให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยของโลกปัจจุบัน คือ ยุคการจัดการความรู้ โดยองค์การแต่ละแห่งได้ผ่านแต่ละยุคสมัยมาแล้วย่อมมีประสบการณ์มาบ้างในการดำเนินธุรกิจ แต่พอมาถึงในยุคการจัดการความรู้นั้น องค์การควรจะมาเน้นที่ จะทำอย่างไรให้คนในองค์การได้มีทักษะ ความรู้เพิ่มขึ้นและอยู่กับองค์การแบบมีชีวิตชีวา บทบาทของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวใหม่จึงต้องมีความใส่ใจเรื่อง องค์การกับการบริหารคนมากขึ้น ซึ่งจะต้องมี กระบวนการวางแผน ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม การวางแผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยทั้ง สี่ด้านหลักขององค์การ ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวโดยละเอียดในฉบับต่อไปครับบทความโดย : Peoplevalue
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2540
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์