บันทึกขออนุมัติลา

บันทึกขออนุมัติลา

ใช้สำหรับให้พนักงานบันทึกลาทุกประเภทการลา ซึ่งการลาแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงื่อนไขของการลาแต่ละประเภทไว้แล้ว สามารถเลือกประเภทการลาได้เลยทำให้ง่ายต่อการทำงานของ User

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถกำหนดรายละเอียดในการลาได้อย่างครบถ้วน
 • สามารถแสดงข้อมูลจำนวนวันลาสะสมให้อัตโนมัติ
 • สามารถแสดงข้อมูลจำนวนวันลาคงเหลือให้อัตโนมัติ
 • สามารถแก้ไขข้อมูลการลาที่ได้ทำการบันทึกแล้วแต่ยังไม่มีการอนุมัติได้
 • User สามารถเรียกดูรายการสถิติการลาของตนเองตลอดทั้งปีได้
 • สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ว่าปัจจุบันอยู่ที่ผู้อนุมัติท่านใด
 • สามารถบันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์ได้
 • สามารถบันทึกยกเลิกการอนุมัติได้เมื่อพิจารณาแล้วเหตุผลไม่สมควร
 • สามารถเลือกสถานะให้เป็นเอกสารด่วนได้ในกรณีที่เร่งด่วน
 • สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลกะงานในช่วงเวลาที่ขออนุมัติลาได้ว่าช่วงเวลาที่ขออนุมัติลานี้อยู่ที่กะงานใด
 • สามารถ Link ไปที่ ระบบ Personnel , Time Attendance , General Setup ได้โดยไม่ต้องปิดหน้าจอ
 • สามารถบันทึกขออนุมัติลาได้โดยง่าย
 4400
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์