บันทึกประเมินแผนอบรมประจำปี

บันทึกประเมินแผนอบรมประจำปี

ใช้สำหรับทำการประเมินแผนอบรมประจำปีว่าเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ เช่น หลักสูตรนี้มีการจัดอบรมตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่, ช่วงเวลาตรงกับที่กำหนดหรือไม่, งบประมาณที่ตั้งไว้กับค่าใช้จ่ายจริงเป็นอย่างไร เป็นต้น เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์กำหนดแผนในครั้งถัดๆ ไปได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรว่าประเมินแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประเมินแผนอบรมประจำปีได้ ว่าแผนอบรมที่วางมีผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ มีสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร
  • สามารถตรวจสอบแต่ละหลักสูตรได้ว่ามีจำนวนผู้เข้าอบรมเท่าไหร่ จำนวนผู้ผ่านการอบรม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริงเท่าไหร่เพื่อพิจารณาว่าในปีต่อๆไปจะนำเอาหลักสูตรนี้มาจัดอบรมอีกหรือไม่

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3461
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์