บันทึกแผนอบรมประจำปี

บันทึกแผนอบรมประจำปี

ใช้สำหรับทำการกำหนดแผนการอบรมในแต่ละช่วงเวลาว่าแต่ละช่วงเวลาจะจัดให้องค์กรมีการอบรมอะไรบ้าง หน่วยงานใดเป็นผู้จัด และสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในแต่ละหลักสูตรภายในแผนการอบรม ซึ่งเมื่อทำการบันทึกแผนการอบรม แล้วมีการอนุมัติจะทำการ Generate แผนการอบรมที่อนุมัตินี้ไปใช้ยังเมนูบันทึกขออนุมัติอบรมภายในต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3945
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์