ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

รายงาน ภ.ง.ด.1 ใบแนบ

เป็นรายงานที่แสดงใบแนบ ภ.ง.ด.1 ที่ใช้สำหรับนำส่งสรรพากรในการนำส่งภาษีประจำแต่ละเดือนของปีภาษีนั้น โดยระบุเดือน และปีภาษีที่ต้องการนำส่ง สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน, กลุ่มพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้

รายงาน สปส.6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

เป็นรายงานที่แสดงการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนที่จะต้องแจ้งกับสำนักงานประกันสังคม เมื่อพนักงานในองค์กรสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน และสามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือเรียกข้อมูลตามชื่อพนักงานได้

รายงาน กท.20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลของแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีขององค์กร โดยจะแสดงให้ตามปีภาษีและรอบนำส่ง พร้อมทั้งระบุรหัสประเภทกิจการ, ชื่อกิจการ(โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติ)และประเภทกิจการด้วย

รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคารของพนักงานในแต่ละงวดการจ่ายนั้นๆ กรณีที่ข้อมูลพนักงานคนนั้นเลือกการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารไว้ และสามารถใช้เป็นเอกสารในการแนบรายการนำส่งธนาคาร เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่

รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลรายได้ - รายหักของพนักงานแต่ละคนได้รับในงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายได้แสดงจากเงินเดือน/ค่าจ้าง, ภาษีนายจ้างออกให้, รายได้อื่นๆ และรายการหักแสดงจากภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯ และรายหักอื่น รวมถึงแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับด้วย

ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

เป็นเอกสารที่แสดงรายการรายรับและรายหัก ที่พนักงานได้รับในแต่ละงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายรับจะแสดงรายรับทั้งหมดที่พนักงานได้รับและแสดงยอดรายรับรวม รวมถึงแสดงยอดรายหักทั้งหมด เช่น ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายหักอื่นๆ แสดงยอดรายรับสุทธิที่พนักงานจะได้รับ และแสดงยอดสะสมรวมทั้งปีของภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายได้รวมทั้งปี

รายงาน Payment Voucher

เป็นแสดงรายการเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ที่พนักงานได้รับ และรายการหักประกันสังคมทั้งหมด และแสดงการจ่ายเงินให้พนักงาน ที่จ่ายเป็นเงินสด และจ่ายผ่านธนาคาร รวมถึงแสดงการหักภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองฯ ของแต่ละเดือนที่จ่ายเงินเดือน

 37143
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์