• หน้าแรก

 • Products

 • Payroll

 • ปรับให้คำนวณภาษีที่จ่ายในงวด ตามการเทียบสัดส่วนรายได้ประจำงวด

ปรับให้คำนวณภาษีที่จ่ายในงวด ตามการเทียบสัดส่วนรายได้ประจำงวด

 • หน้าแรก

 • Products

 • Payroll

 • ปรับให้คำนวณภาษีที่จ่ายในงวด ตามการเทียบสัดส่วนรายได้ประจำงวด

ปรับให้คำนวณภาษีที่จ่ายในงวด ตามการเทียบสัดส่วนรายได้ประจำงวด

หน้าจอประมวลผลรายได้ ปรับให้คำนวณภาษีที่จ่ายในงวด
ตามการเทียบสัดส่วนรายได้ประจำงวด

            เนื่องจากกรณีประมวลผลรายได้ในเดือนแรกของพนักงานเข้างานกลางงวด HRMI8 Version 047.0 จะคำนวณจำนวนภาษีประจำงวดโดยคิดจาก ภาษีทั้งปี / จำนวนงวดคงเหลือ (รวมเดือนแรกของพนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน) มีผลให้จำนวนภาษีประจำงวดแสดงไม่ถูกต้อง ใน Version 048.0 จึงปรับให้คำนวณยอดภาษีที่พนักงานต้องจ่าย ตามสัดส่วนรายได้ที่พนักงานได้รับในเดือนแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง :

 1. งวดการจ่ายของพนักงาน ดังรูป

 1. พนักงานเข้างานกลางงวด ในวันที่ 20/06/2563 โดยได้รับอัตราค่าจ้างจำนวน 50,000 บาท

 

 1. เมื่อประมวผลรายได้ในงวดแรก พบว่าจะได้เสียภาษีทั้งปีจำนวน 17 บาท

 1. เมื่อตรวจสอบภาษีประจำงวดในงวดแรกที่เข้างาน จะต้องจ่ายดังนี้
 • แบบเดิม

จำนวนภาษีประจำงวดจะคำนวณโดยคิดจาก ภาษีทั้งปี / จำนวนงวดคงเหลือ เมื่อคำนวณแล้วเสียภาษีประจำงวดจำนวน 22.02 บาท

ซึ่งเดือนมิถุนายนพนักงานมาทำงานตั้งแต่วันที่ 20/06/2563 – 30/06/2563 เท่านั้น และเดือนนี้ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวน การเสียภาษีจำนวน 22.02 บาท จึงไม่ถูกต้อง

 • แบบใหม่

จำนวนภาษีประจำงวดจะคำนวณตามสัดส่วนรายได้ที่พนักงานได้รับในเดือนแรกเท่านั้น

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 20/06/2563 – 30/06/2563 จะเสียภาษีประจำงวดเพียง 8.88 บาท ดังรูป

เพิ่มเติม : ปรับการแสดง Tax Statement ให้สามารถเข้าใจง่าย และตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก ดังรูป

ตัวอย่าง

 

 74
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์